Rejestr Należności Publicznoprawnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Na podstawie art. 18m ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych, zwanego dalej "rejestrem", przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany oraz podmiot, o którym mowa w art. 18q § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej "ustawą", w tym uzyskania z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy, zwanych dalej "danymi";
2)
tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru;
3)
formaty danych wymagane przy wprowadzaniu danych do rejestru.
§  2. 
1. 
Organ prowadzący rejestr nadaje wierzycielowi, o którym mowa w art. 18b § 1 ustawy:
1)
niebędącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej - na wniosek,
2)
będącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej - z urzędu

- identyfikator i hasło uprawniające do korzystania z systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr, zwanego dalej "systemem".

2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz doręczany z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699).
§  3. 
1. 
Udostępnienie danych z rejestru w sposób, o którym mowa w art. 18k § 3:
1)
pkt 1 ustawy - następuje po nadaniu identyfikatora i hasła uprawniających do korzystania z systemu oraz po uwierzytelnieniu w systemie przy ich użyciu;
2)
pkt 2 ustawy - następuje po udostępnieniu certyfikatu emitowanego przez Ministerstwo Finansów uprawniającego do korzystania z systemu oraz po uwierzytelnieniu w systemie przy jego użyciu.
2. 
Identyfikator i hasło oraz certyfikat, o których mowa w ust. 1, są odpowiednio nadawane albo udostępniane:
1)
z urzędu - w przypadku podmiotu uprawnionego będącego organem Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
na wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, doręczony z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych - w przypadku podmiotu uprawnionego niebędącego organem Krajowej Administracji Skarbowej.
§  4. 
(uchylony).
§  5. 
Korzystając z rejestru, zobowiązany oraz podmiot zainteresowany używają swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym.
§  6. 
Podmiot zainteresowany w celu wyszukiwania w rejestrze zobowiązanego, jako kryterium wyszukiwania zobowiązanego będącego:
1)
osobą fizyczną, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:
a)
numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, albo
b)
datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL;
2)
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:
a)
imię i nazwisko,
b)
numer PESEL, jeżeli został nadany,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d)
numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON);
3)
osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:
a)
firmę albo nazwę,
b)
NIP,
c)
numer REGON;
4)
nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:
a)
NIP albo
b)
kraj wydania i numer paszportu, albo
c)
numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego, albo
d)
datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;
5)
nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:
a)
NIP albo
b)
kraj wydania i numer paszportu, albo
c)
numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo
d)
datę urodzenia albo adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;
6)
nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:
a)
firmę albo nazwę,
b)
NIP,
c)
numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego,
d)
adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju.
§  7. 
Podmiot uprawniony w celu wyszukiwania w rejestrze zobowiązanego, jako kryterium wyszukiwania zobowiązanego będącego:
1)
osobą fizyczną, podaje jego:
a)
numer PESEL, jeżeli został nadany, albo
b)
imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL;
2)
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje jego:
a)
NIP albo
b)
numer REGON;
3)
osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje jego:
a)
NIP albo
b)
numer REGON;
4)
nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, podaje jego:
a)
NIP albo
b)
kraj wydania i numer paszportu, albo
c)
numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego, albo
d)
imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;
5)
nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje jego:
a)
NIP albo
b)
kraj wydania i numer paszportu, albo
c)
numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo
d)
imię i nazwisko, firmę lub nazwę oraz datę urodzenia, albo
e)
adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;
6)
nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje jego:
a)
NIP albo
b)
numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo
c)
firmę lub nazwę oraz adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju.
§  8. 
Wierzyciel, po jego uwierzytelnieniu w systemie, na podstawie podanego identyfikatora i hasła wprowadza dane do rejestru.
§  9. 
W przypadku wprowadzania do rejestru danych dotyczących:
1)
oznaczenia wierzyciela, podaje się:
a)
jego nazwę, adres siedziby lub jego jednostki organizacyjnej, a jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd - adres tego urzędu,
b)
NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem;
2)
podstawy prawnej należności pieniężnej, podaje się:
a)
rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 i art. 18b § 1 pkt 2-4 ustawy, nazwę organu, który wydał ostateczną decyzję, postanowienie lub inne orzeczenie, datę i numer tej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, nazwę organu, który wydał prawomocny wyrok, postanowienie lub mandat karny na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu karnego lub Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, datę i sygnaturę wyroku albo postanowienia, datę, serię i numer mandatu karnego, albo
b)
przepis prawa, jeżeli obowiązek uiszczenia należności pieniężnej wynika bezpośrednio z przepisu prawa.
§  10. 
1. 
W przypadku wprowadzania do rejestru informacji, o których mowa w art. 18f § 1:
1)
pkt 1, 2 i 5-8 ustawy, podaje się wysokość należności pieniężnej będącej przedmiotem tej informacji;
2)
pkt 9 ustawy, podaje się:
a)
nazwę organu, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w pierwszej instancji,
b)
numer i datę wydania postanowienia, o którym mowa w lit. a,
c)
wysokość należności pieniężnej niewyegzekwowanej w postępowaniu egzekucyjnym będącej przedmiotem tej informacji.
2. 
W przypadku wprowadzania do rejestru informacji dotyczących ustania okoliczności, o których mowa w art. 18f § 1:
1)
pkt 1 ustawy, podaje się informację o wygaśnięciu, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o odroczeniu terminu zapłaty należności pieniężnej;
2)
pkt 2 ustawy, podaje się informację o wygaśnięciu, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o rozłożeniu na raty spłaty należności pieniężnej;
3)
pkt 3, 4, 6 i 7 ustawy, podaje się odpowiednio informację o zakończeniu postępowania;
4)
pkt 8 ustawy, podaje się informację o zakończeniu postępowania wszczętego sprzeciwem;
5)
pkt 9 ustawy, podaje się informację o zakończeniu postępowania, w którym uchylono lub stwierdzono nieważność postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
§  11. 
Do rejestru wprowadza się dane w formacie XML według struktury logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu prowadzącego rejestr.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024