Włączenie kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Inspirator" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Inspirator" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Inspirator" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI WOLNORYNKOWEJ "ZARZĄDZANIE PROCESAMI I ZESPOŁAMI W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA Z WYKORZYSTANIEM METODYKI LEAN MANAGEMENT - POZIOM LEAN INSPIRATOR" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji wolnorynkowej
Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Inspirator

2. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji wolnorynkowej

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

3. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji wolnorynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację "Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Inspirator"
posługuje się podstawową wiedzą z zakresu Lean Management i stosuje ją adekwatnie do potrzeb podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia. Osoba ta samodzielnie:
1) identyfikuje i opisuje graficznie procesy występujące w środowisku pracy oraz wskazuje miejsca występowania problemów i marnotrawstw w procesach realizowanych
w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;
2) identyfikuje i kwalifikuje marnotrawstwa oraz, posługując się faktami, ocenia ich wpływ na procesy realizowane w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;
3) wykorzystuje metody i techniki analizy faktów oraz metody i techniki identyfikacji przyczyn źródłowych do poszukiwania i opisania przyczyn problemów;
4) poszukuje propozycji rozwiązywania problemów, stosując techniki burzy mózgów;
5) opisuje, planuje, monitoruje i prezentuje propozycje wdrażanych rozwiązań oraz ich efekty.
Zestaw 1. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami metodyki Lean Management
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się wybranymi pojęciami z zakresu Lean Management w ochronie zdrowia 1) wymienia i wyjaśnia pojęcie marnotrawstwa;

2) opisuje definicję wartości dodanej z perspektywy pacjenta i w kontekście procesów realizowanych w systemie ochrony zdrowia;

3) opisuje definicję i metodę zarządzania przez 6S (sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina + bezpieczeństwo - Safety), dostosowaną do specyfiki podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia, i podaje przykłady;

4) podaje definicje odpowiednio: czasu cyklu, czasu przebiegu procesu, czasu oczekiwania;

5) wyjaśnia pojęcia systemu ssącego, systemu zarządzania logistyką "Kanban";

6) opisuje zastosowanie zarządzania wizualnego w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

7) definiuje pojęcie strumienia wartości z perspektywy pacjenta;

8) wyjaśnia pojęcia klienta zewnętrznego i wewnętrznego w procesach charakterystycznych dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia;

9) opisuje pojęcia: karty pracy standardowej, lekcji jednotematycznej.

Identyfikuje marnotrawstwa

w procesie i organizacji z 4 perspektyw (pacjenta, organizacji, dostawców usług i materiałów, własnego obszaru pracy)

1) przeprowadza obserwację wybranych procesów w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

2) przeprowadza wywiad z uczestnikami procesu, identyfikując, klasyfikując i opisując marnotrawstwa w procesie oraz organizacji;

3) kwalifikuje zidentyfikowane marnotrawstwo do odpowiedniej kategorii (7-11 rodzajów);

4) kwalifikuje miejsce występowania problemu w procesie z perspektywy jego źródła (pacjenta, organizacji, dostawców usług i materiałów, włas nego obszaru pracy).

Zestaw 2. Podstawy zarządzania procesem w ochronie zdrowia
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Definiuje pojęcia architektury i mapowania procesu 1) wyjaśnia, czym jest proces i z jakich elementów się składa, podaje przykłady procesów występujących w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

2) wyjaśnia elementy architektury procesów, charakterystycznych dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia;

3) wyjaśnia pojęcie wąskiego gardła;

4) wyjaśnia pojęcie mapy procesu (stan obecny i stan przyszły).

Identyfikuje fakty dotyczące procesu i problemów w procesie 1) wskazuje różnice pomiędzy faktami, ocenami i opiniami;

2) opisuje problem w postaci faktów, wykorzystując metodę 5W1H: co? (what?), dlaczego? (why?), kiedy? (when?), kto? (who?), gdzie? (where?), jak? (how?) lub 5W2H: 5W1H + ile? (how many?).

Przedstawia procesy i problemy w procesie w formie schematu blokowego 1) przedstawia graficznie procesy w postaci schematu blokowego procesu;

2) identyfikuje i wskazuje miejsce występowania problemu na mapie procesu sporządzonej w postaci schematu blokowego procesu.

Zestaw 3. Posługiwanie się schematem fakty przyczyny rozwiązania do rozwiązywania problemów
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się faktami do opisywania problemów 1) definiuje podejście intuicyjne i holistyczne w rozwiązywaniu problemów;

2) stosuje zasadę Pareto do określenia istotności problemów.

Wykorzystuje techniki poszukiwania przyczyn źródłowych problemu 1) wyjaśnia i stosuje metodę "5 x dlaczego?";

2) stosuje diagram Ishikawy.

Wykorzystuje techniki burzy mózgów do poszukiwania rozwiązań problemów 1) charakteryzuje technikę burzy mózgów oraz wymienia jej fazy;

2) charakteryzuje technikę burzy mózgów Philips 623.

Zestaw 4. Planowanie i monitorowanie wdrożenia usprawnień w procesach realizowanych w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia pomysły usprawnień pod kątem ich wykonalności i racjonalności 1) konstruuje kryteria oceny rozwiązań;

2) wyznacza priorytety realizacji rozwiązań problemów lub usprawnień procesów realizowanych w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

3) wykorzystuje technikę oceny wartości projektu (Preject Value Assesment - PVA) do oceny i klasyfikacji potencjalnych rozwiązań.

Prezentuje plan wdrożenia i monitorowania usprawnień 1) przygotowuje szczegółowy plan wdrożenia rozwiązania;

2) przedstawia problem, przyczyny, proponowane rozwiązanie oraz plan działania w formacie karty usprawnień lub raportu A3;

3) charakteryzuje cykl ciągłego doskonalenia Deminga (Plan, Do, Check, Act - PDCA).

4. Ramowe wymagania dotyczące metod przeprowadzania walidacji, osób przeprowadzających walidację oraz warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania walidacji

1. Weryfikacja

1.1. Metody

Weryfikacja składa się z części teoretycznej, po której następuje część praktyczna.

Część teoretyczna polega na przeprowadzeniu testu teoretycznego przy użyciu aplikacji komputerowej albo z wykorzystaniem formularza papierowego

Część praktyczna składa się z:

1) obserwacji wdrażanych usprawnień w warunkach rzeczywistych. Miejsce i formę (w szczególności miejsce pracy osoby przystępującej do walidacji) wskazuje osoba podlegająca walidacji. Jeżeli warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalają na obserwację w warunkach rzeczywistych, weryfikacji dokonuje się przez analizę prezentacji, filmów lub zdjęć dokumentujących zaistnienie walidowanych zdarzeń lub czynności - w celu zweryfikowania umiejętności osoby przystępującej do walidacji w zakresie umiejętności wdrażania usprawnień;

2) przedstawienia efektów wdrażanych usprawnień (udokumentowany stan przed i po wdrożeniu usprawnienia, w szczególności zdjęć, filmów, dokumentów) w formie prezentacji multimedialnej, z wykorzystaniem dedykowanych, wystandaryzowanych formularzy opisujących prezentowane usprawnienie - w celu zweryfikowania umiejętności osoby przystępującej do walidacji w zakresie identyfikacji i zbierania informacji o występujących w procesie problemach, zbierania i analizy faktów oraz generowania i wdrażania pomysłów usprawniania procesu;

3) uzasadnienia merytorycznego i ekonomicznego proponowanych lub wdrażanych usprawnień, podlegającego ocenie komisji egzaminacyjnej (wywiad ustrukturyzowany) - w celu zweryfikowania umiejętności osoby przystępującej do walidacji w zakresie umiejętności argumentacji celowości wdrażania usprawnień oraz zapewnienia jakości i kompletności informacji niezbędnych do przygotowania uzasadnienia;

4) fakultatywnej dyskusji z zaproszonymi gośćmi. W części praktycznej jest możliwe zaproszenie przez osobę przystępującą do walidacji gości i zadawanie przez nich tej osobie pytań, dotyczących istoty wdrażanego usprawnienia oraz korzyści wynikających z jego wdrożenia. Gośćmi powinny być osoby zarządzające komórkami organizacyjnymi, w których dane usprawnienie przyniosło lub powinno przynieść wymierne korzyści, oraz osoby odpowiedzialne w organizacji za rozwój lub zapewnienie jakości (w szczególności przełożeni, osoby z kierownictwa podmiotu, szefowie komórek jakości). Liczba i dane personalne zaproszonych gości muszą zostać przed rozpoczęciem walidacji zaakceptowane przez instytucję certyfikującą w celu zapewnienia warunków do przeprowadzenia walidacji.

1.2. Zasoby kadrowe

Operator systemu egzaminacyjnego, który odpowiada za:

1) organizację testu teoretycznego oraz przygotowanie infrastruktury technicznej i lokalowej;

2) zapewnienie poufności danych;

3) w przypadku testu teoretycznego przeprowadzanego przy użyciu aplikacji komputerowej - przygotowanie formularza w postaci elektronicznej, dostępów do aplikacji egzaminacyjnej oraz, jeżeli występuje taka konieczność, udostępnienia komputera;

4) w przypadku testu teoretycznego przeprowadzanego z wykorzystaniem formularza papierowego - przygotowanie wydruków formularzy, dystrybucję i zbieranie wypełnionych formularzy testowych;

5) przekazanie wypełnionych przez osobę przystępującą do walidacji formularzy testowych członkom komisji egzaminacyjnej.

Komisja egzaminacyjna, składająca się z co najmniej 2 egzaminatorów, przy czym egzaminator może jednocześnie pełnić rolę operatora systemu egzaminacyjnego, która odpowiada za:

1) nadzór nad przebiegiem testu teoretycznego;

2) ocenę i stwierdzenie wyników testu teoretycznego oraz części praktycznej.

Wymagania wobec operatora systemu egzaminacyjnego:

1) wykształcenie średnie (co najmniej 4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji);

2) znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowej obsługi aplikacji służących do przeprowadzenia testu teoretycznego;

3) znajomość aspektów technicznych związanych z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego oraz kompatybilności przeglądarek internetowych z wykorzystywaną aplikacją komputerową do przeprowadzania testu teoretycznego.

Wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej:
1) wykształcenie wyższe na kierunku w zakresie zarządzania (posiadanie kwalifikacji co najmniej na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich) lub wykształcenie wyższe na kierunku w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia (posiadanie kwalifikacji co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia), lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia;
2) posiadane co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie (w szczególności referencje, poświadczenia przeprowadzonych projektów, szkoleń itp. z okresu nie dłuższego niż 5 lat poprzedzających walidację) w zakresie prowadzenia szkoleń z metodyki Lean Management w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;
3) posiadane doświadczenie w zakresie minimum dwóch wdrożeń metodyki Lean Management w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia, udokumentowane referencjami lub zaświadczeniami.
Wymagania w zakresie sposobu prowadzenia walidacji.

Oprócz spełnienia wymagań formalnych członkowie komisji egzaminacyjnej, przeprowadzając czynności walidacyjne, są obowiązani stosować:

1) zasadę zapobiegania konfliktowi interesów, która polega w szczególności na rozdzieleniu funkcji kształcenia od funkcji walidacji. Członek komisji egzaminacyjnej zaangażowany w przygotowanie osoby przystępującej do walidacji nie może jednocześnie uczestniczyć w ocenie efektów tego przygotowania;
2) wymóg zgodności kryteriów oceny efektów uczenia się oraz oceny dokumentacji potwierdzającej efekty uczenia (w szczególności obserwacje praktyczne, prezentacje) z kryteriami właściwymi dla wskazanej kwalifikacji;
3) wymóg stosowania metod weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji;
4) zasadę przejrzystości procesu walidacji przez uzasadnienie swojej decyzji na żądanie kandydata, który otrzymał negatywną ocenę walidacyjną.
1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne jej przeprowadzenia
Wyniki testu teoretycznego oraz kwalifikacje osoby przystępującej do walidacji weryfikuje komisja egzaminacyjna, wspierana przez operatora systemu egzaminacyjnego. Skład komisji egzaminacyjnej jest wyznaczany przez instytucję certyfikującą.
Część teoretyczna:

Test teoretyczny przy użyciu aplikacji komputerowej:

1) instytucja certyfikująca zapewnia dostęp kandydata do aplikacji obsługującej formularz testowy (każdy kandydat posiada odrębne konto umożliwiające identyfikację indywidualnych odpowiedzi) przez nadanie dostępów;
2) instytucja certyfikująca zapewnia obsadę stanowiska operatora systemu egzaminacyjnego, którego zadaniem jest przygotowanie i sprawdzenie infrastruktury technicznej (sprzęt, aplikacje do przeprowadzania testów) przed rozpoczęciem walidacji oraz wsparcie techniczne kandydata oraz komisji egzaminacyjnej;
3) instytucja certyfikująca potwierdza przed rozpoczęciem testu teoretycznego, że kandydat posiada sprzęt, oprogramowanie oraz dostęp do aplikacji i formularza testowego (przeglądarka internetowa);
4) instytucja certyfikująca określa w warunkach walidacji, publikowanych na stronie internetowej instytucji certyfikującej, sposób zgłaszania i maksymalną liczbę gości zapraszanych przez osobę przystępującą do walidacji.
Test teoretyczny przy wykorzystaniu formularza papierowego:
1) instytucja certyfikująca zapewnia stanowisko umożliwiające wypełnienie i zebranie testów;
2) instytucja certyfikująca zapewnia obsługę procesu oceny testów przez komisję egzaminacyjną.
Część praktyczna:
1) instytucja certyfikująca zapewnia kompletność składu komisji egzaminacyjnej podczas walidacji oraz dostęp do pomieszczeń, w których będą prezentowane wdrożone usprawnienia;
2) instytucja certyfikująca przed terminem obserwacji wdrażanych usprawnień w warunkach rzeczywistych uzgadnia z osobą przystępującą do walidacji zasady dostępu do pomieszczeń (w szczególności godziny i czas obserwacji, warunki bezpieczeństwa, niezbędne formalności), w których będą prezentowane wdrożone usprawnienia;
3) instytucja certyfikująca zapewnia infrastrukturę techniczną do prezentacji wdrażanych usprawnień oraz umożliwiającą prowadzenie dyskusji między kandydatem i członkami komisji egzaminacyjnej oraz zadawania pytań przez zaproszonych gości odpowiednio:

- w przypadku spotkań realizowanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - środki umożliwiające komunikację elektroniczną (możliwość komunikacji, prezentacji materiałów, filmów);

- w przypadku spotkań bezpośrednich - pomieszczenie wraz z infrastrukturą (w szczególności komputerem, rzutnikiem, tablicami demonstracyjnymi z arkuszami papieru, pisakami, kartkami samoprzylepnymi, nagłośnieniem);

- w przypadku spotkań wykorzystujących formę spotkań bezpośrednich i spotkań na odległość, gdzie część uczestników komunikuje się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - zarówno środki umożliwiające komunikację elektroniczną, jak i pomieszczenie z infrastrukturą;

4) instytucja certyfikująca jest obowiązana do wypracowania i udostępnienia na stronie internetowej instytucji certyfikującej wzorów wystandaryzowanych formularzy wymaganych w części praktycznej.

5. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Ukończona szkoła ponadpodstawowa i posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwo dojrzałości (kwalifikacja pełna co najmniej na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Zatrudnienie w podmiocie działającym w sektorze ochrony zdrowia, z uwzględnieniem różnych form zatrudnienia i współpracy (w szczególności umowy o pracę, umowy zlecenia, powołania, kontraktu cywilno-prawnego).

6. Inne, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunki uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej

Nie określa się

7. Okres ważności certyfikatu kwalifikacji wolnorynkowej

Bezterminowo

8. Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki kwalifikacji wolnorynkowej, dotyczące:

1) zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005);

2) zakresu i częstotliwości sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

3) zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Nie określa się

9. Dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Nie określa się

10. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.387

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Inspirator" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 23/04/2024
Data ogłoszenia: 23/05/2024
Data wejścia w życie: 23/05/2024