Jak deklaruje resort, chodzi o uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej.

Podstawa do określenia zadań zawodowych

Ustawa, której projekt został w piątek skierowany do konsultacji, ma być podstawą do określenia m.in. zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny; wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do ich wykonywania oraz kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.

Czytaj: Nie ma jednego wykazu zawodów medycznych>>

Według projektu, osoba wykonująca zawód medyczny, po spełnieniu ustawowych warunków podlegać będzie wpisowi do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego. To pozwoli na monitorowanie osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, w szczególności pozwoli na uzyskanie zarówno informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju.

Rozwój i odpowiedzialność zawodowa

Uregulowane mają być też kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego. Uregulowane mają zostać również problemy związane z odpowiedzialnością zawodową osób wykonujących zawód medyczny.

Projekt przewiduje także przepisy dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Wymiar urlopu jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą.