Zastępca prezesa NFZ musi też mieć wiedzę dającą rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków zastępcy prezesa; być obywatelem polskim; korzystać z pełni praw publicznych i nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj także na Prawo.pl: 1 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa, lepiej jej nie unikać

Zastępca prezesa nie może być jednocześnie m.in.: członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu; świadczeniodawcą; właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne; posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami.

Do zakresu obowiązków zastępców prezesa Funduszu należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu, rozstrzyganie o sposobie załatwiania przez nie spraw i reprezentowanie Funduszu na zewnątrz. Zastępca do spraw służb mundurowych odpowiada m.in. za komórki organizacyjne "mundurówki" i za koordynację współpracy z szefami MON i MSWiA.