Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia z 5 września 2019 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych. Dokument podaje warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis (czyli wsparcie publiczne dla małych i średnich firm) za pośrednictwem ABM.  

Agencja Badań Medycznych rozpoczęła działać w tym roku. W 2019 r. ma mieć do wydania  40 mln zł, ale w przyszłym 500 mln zł, a w 2028 r. już prawie miliard. Najwięcej kontrowersji budzi to, że większość z tych pieniędzy będzie pochodzić z Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że o tyle mniej pieniędzy będzie na zakup badań czy leków.

Przypomnijmy, że ruszył pierwszy konkurs Agencji Badań Medycznych. Pierwsze 100 milionów złotych przeznaczono na niekomercyjne badania kliniczne w takich dziedzinach medycyny jak: pediatria,  neonatologia,  neurologia, hematologia, radioterapia, onkologia oraz  kardiologia. To największy tego typu projekt dotyczący niekomercyjnych badań medycznych w Europie środkowo – wschodniej.

Wcześniej wspominano, że priorytetowe mają być obszary związane z onkologią, hematologią i chorobami rzadkimi.


Od kwietnia ruszy Agencja Badań Medycznych - czytaj tutaj>> 

Kto może otrzymać pomoc publiczną z ABM

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Agencji na:

 1. badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studium wykonalności, o których mowa w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014;
 2. usługi doradcze, o których mowa w art. 18 rozporządzenia nr 651/2014;
 3. pomoc szkoleniową, o której mowa w art. 31 rozporządzenia nr 651/2014;
 4. wspieranie innowacyjności, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia nr 651/2014;
 5. wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 22 rozporządzenia nr 651/2014.

Na co można otrzymać wsparcie z ABM?

Takie wsparcie dla małych i średnich firm jest udzielana za pośrednictwem Agencji na wykonanie studium wykonalności, wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, oraz innych form ich transferu do gospodarki.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis są udzielane za pośrednictwem Agencji w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych, a środki są przekazywane na podstawie umowy.

 

Pomoc publiczna na pokrycie kosztów usług doradczych

Pomoc publiczna na pokrycie kosztów usług doradczych jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który:

 1. realizuje fazę badań lub rozwoju produktu powstałego w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych albo
 2. wprowadza na rynek po raz pierwszy produkt powstały w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Agencja Badań Medycznych - taka nowa instytucja jest potrzebna? - czytaj tutaj>>

Pomoc publiczna na wspieranie innowacyjności

Pomoc publiczna na wspieranie innowacyjności jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy. W przypadku pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

 1. uzyskania i ochrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
 2. oddelegowania z jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę albo od dużego przedsiębiorcy wysoko wykwalifikowanego personelu, o którym mowa w art. 2 pkt 93 rozporządzenia 651/2014;
 3. usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014 i usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014.

Pożyczki od ABM

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową może być udzielona w formie pożyczek o stopach procentowych na warunkach korzystniejszych od rynkowych, udzielanych na:

 • okres 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej: 1 500 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej "Traktatem", 2 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
 • od 5 do 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a przez iloraz 10 lat i rzeczywistego okresu, na jaki pożyczka została udzielona,
 • poniżej 5 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej j ak dla pożyczek udzielanych na okres 5 lat.

 

Jaki rodzaj pomocy udział ABM

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową może być udzielona w formie gwarancji o prowizjach korzystniejszych od wynikających z warunków rynkowych o wartości nieprzekraczającej 80% kwoty kredytu lub pożyczki, na zabezpieczenie których zostają udzielone na okres:

 • 10 lat, w których maksymalna gwarantowana kwota wynosi: 2 250 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu, 3 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
 • od 5 do 10 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a przez iloraz 10 lat i rzeczywistego okresu, na jaki gwarancja została udzielona,
 • poniżej 5 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jak dla gwarancji udzielanych na okres 5 lat;

Pomoc może mieć także formę dotacji, w tym inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014, zmniejszenia stóp procentowych lub prowizji gwarancyjnych, o wartości ekwiwalentu dotacji brutto do:

 • 600 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
 • 800 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu;

Pomoc może być także kombinacją form, o których mowa w pkt 1-3, pod warunkiem że odsetek kwoty przyznanej w jednej formie, obliczony na podstawie maksymalnej wielkości pomocy publicznej dopuszczalnej dla tej formy, jest uwzględniony przy ustalaniu pozostałego odsetka maksymalnej wielkości pomocy publicznej udzielanej w innych formach wchodzących w skład kombinacji.