Przepisy regulujące świadomą zgodę zawarte są w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wynika z nich, że pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, prognozowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach.

Czytaj: SA: zgoda pacjenta jest nieskuteczna bez pełnej wiedzy o komplikacjach>>>

Program szkolenia obejmie zagadnienia dotyczące prawa pacjenta do informacji, zagadnienia związane z przywilejem terapeutycznym (istota, zakres i przesłanki stosowania) a także z prawem pacjenta do nieinformowania.

Omówiony zostanie charakter prawny zgody na działanie medyczne oraz karnoprawny i cywilnoprawny aspekt zgody na działanie medyczne, a także forma zgody na działanie medyczne i przypadki szczególne, takie jak zaburzenie widzenia, niemożność pisania, analfabetyzm, obcojęzyczność.

Prowadząca szkolenie zajmie się także zagadnieniami zgody osoby nieletniej, w tym zgody 16 – latka na działanie medyczne, statusu rodziców rozwiedzionych, zgody osoby ubezwłasnowolnionej oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Omówione zostaną także przypadki szczególne, czyli prawo do leczenia bez zgody oraz rola sądu opiekuńczego.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, 8 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji na stronie: www.szkolenia.abc.com.pl>>>

Prowadzącą szkolenie będzie Agnieszka Sieńko.


Agnieszka Sieńko
jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny. Jest autorką wielu publikacji, współpracownikiem Serwisu Prawo i Zdrowie. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji rynku ochrony zdrowia. Współpracowała z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Obecnie w ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę zakładów opieki zdrowotnej w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków unijnych. Jest nauczycielem akademickim.

Czytaj komentarze tego eksperta: 

Można zarejestrować pacjenta do psychiatry za pośrednictwem osób trzecich>>>

Grupowa praktyka lekarska nie może przystąpić do konkursu na podwykonawstwo >>>

Elektroniczna dokumentacja medyczna nie narusza dóbr pacjentów poradni psychiatrycznej>>>

Ordynatora można zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej>>>

Danych osób upoważnionych przez pacjentów nie trzeba zgłaszać do GIODO >>>