Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (wprowadzonego nowelizacją z 13.09.2018 r.) wprowadza prawnie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych). 

Pojawia się pytanie, czy taka podwyżka należy się np: kapelanowi szpitalnemu (stanowisko nie wymienione w załączniku rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust 5 ustawy o działalności leczniczej), salowej (czy wykonuje pracę związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych) oraz statystykowi medycznemu, który nie pracuje w oddziale szpitalnym ani poradni, a w wyodrębnionym dziale statystyki medycznej poza komórkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych?

Fala roszczeń płacowych pracowników może zmieść szpitale czytaj tutaj>>
 

Ważne stanowiska wymienione w rozporządzeniu

Jak podkreśla radca prawny Iwona Kaczorowska-Kossowska przepisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie obejmują stanowiska kapelana, obejmują natomiast stanowiska salowej i statystyka medycznego, jako stanowiska w działalności podstawowej wymienione w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Zmiany w wynagrodzeniach dla pracowników podmiotów leczniczych – przewodnik po nowych regulacjach czytaj tutaj>>
 

Zdaniem radcy prawnego przepisy dotyczące płacy minimalnej nie obejmują stanowiska kapelana, ale powinny być zastosowane wobec salowych i statystyków medycznych, jako stanowisk w działalności podstawowej wymienione w przepisach rozporządzenia.

Zdaniem Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej wspomniane rozporządzenie nie wymienia stanowiska kapelana, stąd zastosowanie przepisów dotyczących podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia do tego stanowiska nie miałoby żadnych podstaw.

 

Nie udzielają świadczeń, ale ich praca się z tym łączy

Inaczej natomiast należy ocenić sytuację pozostałych dwóch stanowisk, tj. salowej i statystyka medycznego.

„Oczywiste jest bowiem, że osoby te nie udzielają świadczeń zdrowotnych, lecz ich praca pozostaje jedynie z nimi w określonym związku. Związek ten zaś przejawiać się może w różny sposób. Salowa wykonuje czynności z zakresu utrzymania czystości w komórkach medycznych szpitala, jest również odpowiedzialna za higienę oraz dezynfekcję urządzeń medycznych oraz pomieszczeń w obszarze sal chorych i bloków operacyjnych, segregowanie i zbieranie bielizny oraz transportowanie jej do miejsca określonego przeznaczenia, a także utylizację odpadów medycznych” – podkreśla radca prawny.

Radca prawny podkreśla, że do salowych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.06.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Czy SPZOZ jest zobowiązany utworzyć wszystkie stanowiska wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych czytaj tutaj>>

Statystyk medyczny też z podwyżką

Zdaniem radcy prawnego statystyk medyczny z kolei realizuje obowiązki sprawozdawczo-statystyczne wynikające z ustawy o statystyce publicznej, realizuje sprawozdawczość w zakresie kolejek oczekujących, prowadzi rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, wykonuje czynności z zakresu przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

Są to więc czynności wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dlatego – zdaniem radcy prawnego - nie sposób więc uznać, iż nie pozostają one w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 


Komórka medyczna a organizacyjna

Radca prawny podkreśla, że co do komórki organizacyjnej, warto zauważyć, że zwrotu "komórka organizacyjna" nie można rozumieć tylko w znaczeniu komórki medycznej (wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17.05.2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania - Dz.U. poz. 594 ze zm.).

Samo rozporządzenie w sprawie kwalifikacji posługuje się bowiem mianem ‘komórki organizacyjnej" również w cz. II załącznika (pracownicy administracyjni), zatem konkretne umiejscowienie statystyka medycznego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie będzie miało znaczenia, skoro jest on wymieniony w rozporządzeniu jako pracownik działalności podstawowej.

Wyłączone kadry, płace 

Uwaga! Jak wynika z nowych przepisów, zakresem ustawy objęto pracowników wykonujących pracę w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, oraz pracowników zatrudnionych na analogicznych stanowiskach.

Dzięki takiemu brzmieniu przepisu mogą zostać wyłączeni spod stosowania ustawy pracownicy zatrudnieni w działach kadr, płac czy działach prawnych, których stanowiska należą do grupy stanowisk działalności podstawowej w rozumieniu rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.