Sąd brytyjski w tej sprawie nie stwierdził jakiegokolwiek wystąpienia naruszenia praw i wolności chronionych Konwencją Praw Człowieka lub jej Protokołami.

Apelacja odrzucona

Brytyjski sąd apelacyjny odrzucił 3 grudnia 2020 r. wniosek o dopuszczenie apelacji od wyroku. Następnie na prośbę konsula polska część rodziny zwróciła się do Wydziału Konsularnego z prośbą o interwencję. Konsul podjął niezwłocznie interwencję w szpitalu, informując, że czynione są starania w celu zorganizowania transportu medycznego do Polski i poprosił, żeby szpital rozważył możliwość ponownego podłączenia pacjenta do aparatury.

Czytaj teżKomitet Etyki w Nauce PAN krytykuje "pakiet wolności akademickiej">>
 

Na prośbę rodziny z Polski, Ambasador Arkady Rzegocki przekazał list podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego do jego brytyjskiego odpowiednika w Ministerstwie Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii. Potem minister Zbigniew Rau, w porozumieniu z ministrem zdrowia, skierował do brytyjskiego odpowiednika list z prośbą o nieodłączanie pacjenta od aparatury i z propozycją transferu pacjenta do Polski - bezpośrednio do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. List został za pośrednictwem Ambasady RP w Londynie niezwłocznie przekazany stronie brytyjskiej.

Wniosek o przywrócenie odżywiania

MSZ RP złożyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o zastosowanie środka tymczasowego na podstawie art. 39 Regulaminu ETPC, zobowiązującego Wielką Brytanię do przywrócenia sztucznego odżywiania i nawadniania obywatela Polski, który przebywa po zawale serca w szpitalu na terytorium Wielkiej Brytanii.

Wniosek ten został skierowany przez MSZ po uzyskaniu informacji o złożeniu przez rodzinę skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. MSZ zwróciło się też do Trybunału o zobowiązanie Wielkiej Brytanii do wyrażenie zgody na transport pacjenta do Polski lub zbadanie go przez innych specjalistów, wyznaczonych przez rodzinę.

Wniosek MSZ 28 grudnia 2020 r. został rozpatrzony negatywnie przez Trybunał oraz odrzucone zostały dwa wnioski o zastosowanie środków tymczasowych wniesione do ETPC przez pełnomocników rodziny.

Rozprawa w sądzie angielskim

Konsulowie polscy na rozprawie 30 grudnia 2020 r. deklarowali, iż strona polska jest gotowa do wszelkiej współpracy, w szczególności transportu lotniczego pacjenta do Polski i zapewnieniu mu opieki.

Sąd brytyjski uznał, że nie doszło do poprawy stanu zdrowia poszkodowanego, i że brak jest podstaw do zmiany wcześniej zapadłego rozstrzygnięcia.

Ponadto, sąd po zapoznaniu się z pismami MS i MSZ oraz stanowiskami zaprezentowanymi przez konsulów w trakcie rozprawy, odrzucił wniosek rodziny z Polski o transfer pacjenta do Polski.  Siedem dni później - Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę rodziny.

Sąd II instancji, podobnie jak w pierwszej sprawie, odmówił wyrażenia zgody na złożenie apelacji.

Odrzucenie wniosków w Trybunale

ETPC 13 stycznia br. poinformował skarżących o odrzuceniu ich kolejnego wniosku. Tym razem zostało również zamieszczone krótkie uzasadnienie, stwierdzające, że w dniu 7 stycznia br. ETPC stwierdził, że w oparciu o zgromadzone materiały nie stwierdzono jakiegokolwiek wystąpienia naruszenia praw i wolności chronionych Konwencją lub jej Protokołami.

W tej sytuacji Ambasada RP przekazała wystąpienie Marszałek Sejmu Elżbiety Witek do jej brytyjskiego odpowiednika. Drugi wniosek polskiego ministerstwa do ETPC został również odrzucony.

 

Sprawdź również książkę: Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2021 >>