Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Ministerstwa Zdrowia wniosek o zmianę algorytmu stosowanego przy wprowadzaniu informacji do systemu EWP, czyli Ewidencja Wjazdu do Polski. To system, w którym Straż Graniczna umieszcza informacje kontaktowe osób powracających do kraju z zagranicy objętych kwarantanną, wykorzystywany też do przetwarzania informacji o wynikach testu, kwarantannie innych osób i izolacji. tak, aby wyeliminować przypadki niezgodnego z prawem  przedłużania izolacji domowej.

RPO zainterweniował na skutek skargi matki trojga dzieci. System automatycznie wydłużył izolację jej trojga dzieci z 10 do 15 dni po wprowadzeniu informacji o dodatnich wynikach ich powtórnych testów, choć zgodnie z przepisami izolacja kończy się po 10 dniach od daty pierwszego dodatniego wyniku testu. 

Czytaj również: Kwarantanna trwa tylko siedem dni, ale nie dla wszystkich >>

 

Nieprawidłowości w działaniu systemu  EWP

Z wyjaśnień sanepidu wynika, że gdy w trakcie izolacji domowej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zlecił wykonanie dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2 - które potwierdziły obecność wirusa u badanych - to system automatycznie wydłuża izolację ponad jej maksymalny okres określony przepisami prawa.  W badanej sprawie pierwotny okres izolacji dzieci spowodowanej potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wynosił 10 dni. Był zatem zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Zgodnie z nim izolacja kończy się po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu  w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych - chyba że lekarz POZ, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.  Wprowadzenie do systemu EWP informacji o dodatnich wynikach powtórnych testów diagnostycznych przeprowadzonych u dzieci spowodowało automatyczne wydłużenie okresu ich izolacji do 15 dni. 

Czytaj: Choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem >

Tymczasem z rozporządzenia MZ nie wynika, aby pozytywny wynik powtórnego testu wykonanego w trakcie izolacji, stanowił podstawę wydłużenia okresu izolacji. Przedłużenie izolacji domowej może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji lekarza POZ lub decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego -  ale jedynie w przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości w stosunku do wariantu dominującego w danym okresie na terytorium RP.

Automatyczne przedłużanie przez system EWP okresu izolacji - którego powodem jest otrzymanie przez osobę w izolacji drugiego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 - nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Stanowi to bezpodstawne ograniczenie gwarantowanej przez Konstytucję wolności osobistej obywateli i swobody poruszania się po terytorium RP (art. 41 oraz art. 52 Konstytucji)Rzecznik spytał o sprawę dyrektora Centrum e-Zdrowia.

Czytaj: Od 2022 r. krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia >

Odpowiedź Centrum e-Zdrowia

Dyrektor wyjaśnił, że wydłużenie izolacji dzieci było spowodowane niestandardowym postępowaniem lekarza POZ, który zlecił dodatkowe testy. Okres wydłużonej przez system EWP ich izolacji został zaś skrócony przez pracownika sanepidu. 

Dyrektor poinformował ponadto, że „algorytm nakładania kwarantanny w systemie EWP został zaimplementowany zgodnie z wymaganiami właściciela biznesowego. Wszelkie zmiany w systemie EWP są implementowane na wniosek właściciela biznesowego zgodnie z jego wymaganiami”. 

 


RPO: wyeliminować niezgodne z prawem przedłużanie izolacji

W opinii RPO zlecania przez lekarza dodatkowych testów u osób w izolacji nie można uznać za „niestandardowe postępowanie”. Rozporządzenie MZ głosi bowiem, że w przypadkach uzasadnionych klinicznie zakończenie izolacji następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych - niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku testu i od rodzaju objawów klinicznych. 

System EWP powinien zatem uwzględniać sytuacje, gdy pacjentom w izolacji wykonywane są dodatkowe testy diagnostyczne, które mogą dać wynik pozytywny. To jednak nie powinno przekładać się na automatyczne wydłużenie okresu izolacji. 

W przeciwnym przypadku osoba, której izolację bezprawnie wydłużono, musi zwracać się do sanepidu o korektę w systemie EWP. Jak pokazuje cała sprawa, i tak nie gwarantuje to, że izolacja zakończy się w określonym przez prawo terminie. 

A informacja dyrektora Centrum e-Zdrowia dotycząca algorytmu, według którego w systemie EWP określany jest okres izolacji, jest niejasna Nie pozwala na ustalenie, jaki podmiot decyduje o zastosowaniu tego algorytmu oraz dokonuje ewentualnych zmian.

Posłużenie się przez dyrektora Centrum e-Zdrowia tajemniczym zwrotem „właściciel biznesowy” sugeruje, że decyzje określające zasady zamieszczania w systemie EWP informacji dotyczących obowiązku izolacji podejmuje jakiś podmiot prywatny (np. dostawca oprogramowania), a nie Minister Zdrowia, który polecił Centrum e-Zdrowia utworzyć system EWP i jest administratorem jego danych. 

Dlatego Biuro RPO zwróciło się do Piotra Węcławika, dyrektora Departamentu Innowacji MZ, o działania w celu zmiany algorytmu stosowanego przy wprowadzaniu do systemu EWP informacji o czasie izolacji w celu wyeliminowania przypadków niezgodnego z prawem jej przedłużania.