Pytanie
 
Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs ofert na udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na terenie powiatu X w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 30 czerwca 2019 roku. Jest to drugi konkurs na ten sam zakres świadczeń w tym powiecie, gdyż prawdopodobnie w poprzednio rozstrzygniętym konkursie, nie zostało wyczerpane zapotrzebowanie NFZ na zakres świadczeń.

Czy SP ZOZ posiadający umowę z NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2019 roku zawartą w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego postępowania konkursowego, może złożyć ponownie ofertę w konkursie ofert organizowanym przez NFZ na ten sam zakres świadczeń obejmującym zawarcie umowy w okresie od 1 sierpnia 2014 roku  do 30 czerwca 2019 roku?

Z informacji uzyskanych w Narodowym Funduszu Zdrowia wynika, że w ogłoszonym konkursie ofert nie mogą brać udział świadczeniodawcy posiadający już zawartą umowę z NFZ na ten sam zakres świadczeń, udzielanych w tym samym miejscu i w tym samym okresie, a oferta złożona przez takiego świadczeniodawcę zostanie odrzucona.

Jaki przepis prawny reguluje te sprawy? 
 

Odpowiedź
 
Od 1 stycznia 2015 roku nie ma przeszkód prawnych w zakresie przystąpienia do konkursu ofert przez świadczeniodawcę, który posiada już umowę w tym samym zakresie i przedmiocie. Wynika to ze skreślenia z tym dniem, w wyniku nowelizacji z 22 lipca 2014 roku ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw art. 156 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., zgodnie z którym w poprzednim stanie prawnym, w przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres dłuższy niż rok świadczeniodawca przez okres obowiązywania umowy nie może ubiegać się o zawarcie nowej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym samym zakresie i dotyczącej tego samego przedmiotu.
 
Uzasadnienie
 
Wobec skreślenia przepisu art. 156 ust. 2 u.ś.o.z. z 1 stycznia 2015 roku, poglądy dotyczące niemożliwości występowania w konkursie ofert przez świadczeniodawców posiadających umowę w tym samym zakresie i przedmiocie pozostają nieaktualne.
 
Czytaj inne komentarze tej autorki:

Kontrolę NFZ może przyjąć także osoba upoważniona >>>

Podmiot leczniczy nie może rozszerzyć uprawnień do świadczeń poza kolejnością >>>

Lekarz z kwalifikacjami potrzebny do otwarcia przychodni lekarza rodzinnego >>>

Nocna i świąteczna pomoc bez badań diagnostycznych>>>     

 
Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową. Od 1998 roku pracuje w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, następnie jako pracownik Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Od 2003 roku jest pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, początkowo jako naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, a obecnie jako radca prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie. Jest współautorką komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.