23 marca 2021 r. weszło w życie znowelizowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Wprowadzone rozwiązania są epizodyczne. 

Czytaj: Zawieszono zajęcia na uczelniach medycznych>>
 

Zmiany przewidują możliwość:

  • zwiększenia wymiaru zajęć teoretycznych prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – prowadzenie zajęć innych niż kształtujących umiejętności praktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być realizowane w wymiarze umożliwiającym uzyskanie do 100% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla danego roku studiów;
  • niewliczania liczby punktów ECTS uzyskanych w bieżącym roku akademickim w ramach zajęć – zarówno teoretycznych, jak i kształtujących umiejętności praktyczne – prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik, określonej odrębnie w każdym standardzie kształcenia.

We wcześniejszej nowelizacji (obowiązującej od 27 października 2020 r.) w przypadku prowadzenia w roku akademickim 2020/2021 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość liczba punktów ECTS, jaka mogła być uzyskana w ramach zajęć praktycznych prowadzonych tą metodą, została zwiększona do 20% liczby punktów ECTS określonej w programie studiów dla danego roku studiów.

Jak podkreśla MEiN, nowe przepisy nie wprowadzają zmian w zakresie minimalnej liczby godzin zajęć i liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów określonych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych.