Izba Gospodarcza "Farmacja Polska" zaapelowała do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o uporządkowanie finansowania ochrony zdrowia. Organizacja wnioskuje o przywrócenie dotychczasowej gospodarki finansowej płatnika publicznego i uporządkowanie źródeł oraz narzędzi finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem przedstawicieli Izby nowo wprowadzone regulacje wykonawcze dotyczące Funduszu Medycznego nie gwarantują wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia.

 


Fundusz Medyczny wciąż działa bez rady

Od 26 listopada ur. obowiązuje ustawa o Funduszu Medycznym, uchwalona z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. To fundusz celowy, którego dysponentem jest minister zdrowia. W ramach funduszu wyodrębniono cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny. W 2020 roku przeznaczono na niego - 2,0 mld zł; zaś w kolejnych latach do 2029 r. - 4,2 mld zł. W ramach funduszu wyodrębniono cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny. Ponadto od 10 lutego obowiązuje nowelizacja rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwia wypłacanie zaliczek przez NFZ w miesiącach styczeń-marzec 20121 r., pomimo niewykonania wszystkich zakontraktowanych świadczeń.  Z tym, że ten system nie obejmuje wszystkich świadczeń, zwłaszcza terapeutycznych. Te zaś mogłyby być finansowane właśnie z Funduszu Medycznego.  

Dlatego "Farmacja Polska" apeluje o pilne przekazanie informacji o wpływie rozporządzenia na możliwość finansowania terapii ze środków subfunduszu terapeutycznego, stanowiącego część Funduszu Medycznego. Zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Medycznym, podziału środków pomiędzy subfundusze dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia. Podzielamy opinię, że wprowadzenie bezlimitowego finansowania świadczeń pediatrycznych było niezbędne. Zwracam jednak uwagę, że zmiana ryczałtowej metody rozliczania, przy jednoczesnym obniżeniu wartości umów, o czym informują niektóre ośrodki, sprawiają, że może nastąpić przeniesienie finansowania tych świadczeń ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia do budżetu państwa - mów uwagę Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska. I zwraca uwagę, że część środków pochodzących z Funduszu Medycznego może zostać wykorzystana z naruszeniem ustawy - bez podziału środków przez ministra zdrowia, przed zasięgnięciem opinii Rady Funduszu Medycznego, która wciąż nie została powołana. Izba pyta więc resort, czy już pracuje nad podziałem środków z Funduszu Medycznego, i jaka kwota z niego będzie skierowana na bezlimitowe finansowanie świadczeń pediatrycznych.

Ochrona zdrowia powinna być finansowana przez NFZ

Ponadto Izba zwraca uwagę, że w 2020 roku wprowadzono kilka nowych rozwiązań zmieniających sposób finansowania systemu ochrony zdrowia, w tym nadzwyczajne zasady prowadzenia gospodarki finansowej NFZ. - Wprowadzono możliwości finansowania części świadczeń bezpośrednio z funduszu zapasowego, wprowadzono dodatkowe źródła finansowania w postaci Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który jest w dyspozycji premiera  - mówi  prezes Rej. I dodaje, że zrezygnowano też z zasięgania opinii sejmowych Komisji Zdrowia oraz Finansów Publicznych przy zmianie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. - Zdaję sobie sprawę z trudnego okresu pandemii oraz konieczności poszukiwania nowych rozwiązań, apelujemy o przywrócenie normalnej gospodarki finansowej płatnika publicznego oraz uporządkowania źródeł oraz narzędzi służących finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej – mówi Irena Rej.

Dlatego Izba Gospodarcza Farmacja Polska zaapelowała do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o uporządkowanie finansowania ochrony zdrowia. Organizacja w szczególności apeluje o:

  1. przywrócenie konieczności zasięgania opinii sejmowych Komisji Zdrowia oraz Finansów Publicznych przy zmianie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia;
  2. uniemożliwienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej bezpośrednio z funduszu zapasowego lub budżetu państwa;
  3. skierowanie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub innych nadzwyczajnych źródeł do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia;
  4. niepodejmowanie inicjatyw legislacyjnych, które mogą przyczynić się do obniżenia poziomu dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia

Zdaniem Izby wskazane rozwiązania powinny być warunkiem realizacji zapowiadanego recovery plan (planu naprawy systemu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19), bowiem bez ich wprowadzenia instytucje kreujące politykę zdrowotną w Polsce będą miały ograniczone możliwości planowania działań. Kopia pisma trafiła również do Prezydenta RP, Ministra Finansów i Polityki Regionalnej oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.