Wydłużenie czasu na rozliczenie świadczeń umożliwiła nowelizacja z 14 sierpnia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i wydane na jej podstawie rozporządzenia. Aby umożliwić w umowach udzielenie świadczeń, dla których okres rozliczeniowy przedłużono do 30 czerwca 2021 roku, mają obowiązywać dwa plany rzeczowo-finansowe.

 1. Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. – w jego ramach rozliczane będą świadczenia udzielone w 2020 r.
 2. Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r. – w jego ramach rozliczane będą świadczenia udzielone w 2021 r.

Zatem w pierwszym rozliczne będą świadczenia udzielone w 2020 roku, w drugim te z 2021 roku. Rozliczanie będzie odbywać się w specjalny sposób.

 

Bez automatyzmu

 - Ze względu na roczny okres rozliczenia planu finansowego NFZ oraz funkcjonowanie systemu informatycznego NFZ - niemożliwe byłoby automatyczne rozliczenie w 2021 r. świadczeń udzielonych ponad kwoty ujęte w planie na 2021 r., w tym środków zobowiązań niewykorzystanych z planu na 2020 r.

- Rozliczenie świadczeń udzielonych w 2021 r. ponad kwoty zobowiązań określone w planie rzeczowo-finansowym na 2021 r. możliwe będzie po zwiększeniu kwot zobowiązań w planie rzeczowo-finansowym na 2021 r., w ramach środków finansowych, którymi dysponują OW NFZ na 2021 r.  - wyjaśnił fundusz.

Rozliczenie należności dla danego zakresu świadczeń, o której mowa w § 18 ust. 1 OWU, wypłaconych świadczeniodawcom w ramach tzw. 1/12 (rachunki ryczałtowe – tzw. 1/12) będzie zrealizowane przez stworzenie w systemie informatycznym NFZ dodatkowych funkcjonalności, które umożliwią spłatę (odrobienie) przez świadczeniodawców należności wypłaconych na podstawie rachunków ryczałtowych – tzw. 1/12.

Jedna dwunasta kontraktu, czyli rachunek ryczałtowy

NFZ przypomniał też sposób rozliczania przez placówki medyczne, czyli tzw. 1/12 kontraktu. Wyjaśnił, że to mechanizm polegający na wypłacie placówce części środków z umowy z NFZ na 2020 r., pomimo niewykonania lub częściowego wykonania przez nią świadczeń, wynikających z tej umowy. Prawo do tzw. 1/12 kontraktu otrzymały placówki, które ze względu na epidemię COVID-19 nie mogły wypełnić umowy z Funduszem. NFZ wypłacał środki tym placówkom, a one zobowiązały się „odrobić” otrzymaną część kontraktu do końca 2020 roku. Ze względu na trwającą epidemię i ułatwienie placówkom realizacji tego zadania , okres rozliczeniowy został wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

Co w przypadku zakończenia obowiązywania umowy?

Jeśli zakończył się czas obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach której świadczeniodawca otrzymał tzw. 1/12 przed spłatą (odrobieniem) tych należności,  dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ musi ustalić ile środków świadczeniodawca ma zwrócić do OW NFZ. Ich wysokość powinna być wyliczona na ostatni dzień obowiązywania umowy z Funduszem.

Nowe funkcjonalności w systemie informatycznym NFZ

Ponadto Fundusz poinformował o wprowadzeniu nowych funkcjonalności w systemie informatycznym. Za ich sprawą:

 • Do załącznika rzeczowo-finansowego w 2020 i 2021 roku (o ile świadczeniodawca uzyskał zgodę na wydłużenie okresu rozliczeniowego do czerwca 2021 r.) zostanie dodany Plan Spłaty, na wzór aneksu ugodowego, oznaczany dalej jako PS.
 • W ramach PS będą rozliczane świadczenia udzielone przez świadczeniodawcę na poczet rozliczenia kwot uzyskanych na podstawie rachunków ryczałtowych finansujących okresy nie udzielania świadczeń w 2020 roku.
 • W PS świadczeniodawca będzie mógł rozliczyć świadczenia do wysokości maksymalnej kwoty środków, które uzyskał w ramach rachunków ryczałtowych.
 • W celu rozliczenia środków wypłaconych bez sprawozdawczości (tj. w oparciu o rachunki ryczałtowe – tzw. 1/12) świadczeniodawca zobowiązany będzie do udzielenia i sprawozdania świadczeń w ramach podpisanej z Funduszem umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Świadczeniodawca zobowiązany będzie do wykonania i rozliczenia świadczeń na kwotę równą wysokości sumy kwot otrzymany w ramach rachunków ryczałtowych w 2020 r., wypłacanych bez realizacji świadczeń (zakresy świadczeń rozliczane na podstawie SWIAD).
 • Ustalony limit konieczny do spłaty będzie limitem wartościowym.
 • Wysokość kwoty do spłaty będzie wyliczana na podstawie wysokości kwot rachunków ryczałtowych wypłacanych bez realizacji świadczeń na koniec 2020 roku.
 • Na Portalu świadczeniodawcy/SZOI, świadczeniodawca będzie mógł uruchomić zlecenie naliczania świadczeń dla PS.
 • Dla świadczeń rozliczanych przez świadczeniodawcę w ramach PS będą generowane specjalne szablony oraz zmodyfikowany zostanie komunikat R_UMX (modyfikacja pod kątem uwzględnienia nowego typu szablonu ugodowego: ‘S’ – świadczenia rozliczane w ramach spłaty środków uzyskanych na podstawie rachunków ryczałtowych wystawionych bez udzielania świadczeń).
 • Do tak wygenerowanych szablonów świadczeniodawca nie będzie przekazywał rachunku.
 • Mechanizm ten pozwoli na uznanie świadczeń objętych szablonem za rozliczone.