Ministerstwo Zdrowia opublikowało kilka projektów rozporządzeń, dostosowujących przepisy wykonawcze do znowelizowanej przez Sejm ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej sfinansowanych ze środków publicznych. Mocą uchwalonej przez Sejm ustawy z 14 sierpnia 2020 o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, zmieniona została bowiem m.in. ustawa o świadczeniach zdrowotnych.

Za sprawą nowych przepisów następuje pionizacja Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż dyrektorzy poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu będą uzależnieni w większym stopniu od zgody prezesa NFZ.

Okres rozliczeniowy z NFZ za 2020 r. będzie dłuższy

Stąd projekt noweli rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przewiduje m.in., że zostaną wydłużone okresy rozliczeniowe między placówkami medycznymi a NFZ.  W drodze aneksowania umów okres rozliczeniowy dla szpitali będzie dłuższy, niż okres roku kalendarzowego 2020.

Jak uzasadnia minister zdrowia, ze względu na stan epidemii, wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli na pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań. Wykonane w wydłużonym okresie rozliczeniowym świadczenia pozwolą na pokrycie niewykonań za okres obowiązywania przepisów nadzwyczajnych. W aktualnie istniejącej sytuacji, w związku z pandemią COVID-19, wiele placówek medycznych odnotowuje znaczne ograniczenie skali prowadzonej działalności, w szczególności spowodowane ograniczeniem przyjęć planowych.

 

Nowe przepisy uregulują też kwestie przerwy w udzielaniu świadczeń medycznych. Placówka medyczna  będzie miała obowiązek poinformować na 30 dni przed planowaną przerwą prezesa NZF lub dyrektora oddziału oraz wskazać kto ją w tym czasie zastąpi. Poza tym, jeśli w ogóle zrezygnuje z działalności listę pacjentów oczekujących na zabiegi przekaże do prezesa Funduszu, a już  nie do dyrektora oddziału.

Nowe obowiązki sprawozdawcze

Do pionizacji NFZ odnosi się także projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju. Pacjent taki wniosek będzie składał już nie do dyrektora oddziału NFZ, ale do prezesa Funduszu.

Zmiany co do funkcjonowania placówek medycznych przewiduje również  projekt noweli rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców. Propozycja  zawiera zmiany wynikające z wyodrębnienia nowego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzonej od 1 sierpnia. Porady pielęgniarskie i położnicze będą musiały być sprawozdawane do NFZ.