Prof. dr hab. Agnieszka Tycińska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalizowała się z chorób wewnętrznych w Klinice Kardiologii USK w Białymstoku, następnie odbyła specjalizację z kardiologii. Pracę nauczyciela akademickiego i naukowca rozpoczęła (i do tej pory kontynuuje) w Klinice Kardiologii UMB, początkowo, jako asystent, a następnie adiunkt. W 2005 roku na Wydziale Lekarskim UMB uzyskała stopień doktora nauk medycznych, zaś w 2014roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2018 roku pełni funkcję zastępcy kierownika Kliniki Kardiologii USK oraz kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Zadania konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Do głównych obowiązków należy:

  • realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;
  • nadzór nad merytoryczną stroną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego;
  • udział w pracach komisji i zespołach powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.