Okręgowa rada lekarska powołała komisję, która miała orzec o przygotowaniu lekarza dentysty stażysty Adama W. (dane zmienione) do wykonywania zawodu. Zainteresowany wniósł odwołanie, więc sprawą zajęła się Naczelna Rada Lekarska, która jednak utrzymała w mocy zaskarżoną uchwałę. W uzasadnieniu stwierdzono, że organ pierwszej instancji działał w związku z wnioskiem komisji stażu podyplomowego, która zwracała uwagę na istnienie uzasadnionego podejrzenia niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza. W tym zakresie komisja oparła się na informacjach od kierownika niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej o wypowiedzeniu Adamowi W. umowy stażowej z uwagi na jego zachowanie. Zarzucano mu zasadnicze braki wiedzy medycznej, popełnianie podstawowych błędów lekarskich oraz brak reakcji na wskazówki opiekunów. Lekarz jednak się nie poddał i wniósł skargę do sądu administracyjnego.

 


Nie trzeba informować o zamiarze powołania komisji

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wskazał, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, okręgowa rada powołuje komisję złożoną z lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, jeżeli stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza. Z treści wskazanego przepisu wynika, że w razie powzięcia takiego podejrzenia aktualizuje się obowiązek organu do działania. Sąd podkreślił także, że okręgowa rada nie jest związana wymogiem konsultacji oraz zawiadomienia zainteresowanego lekarza o zamiarze powołania komisji (np. wyrok WSA w Warszawie z 22 listopada 2005 r., sygn. akt I SA/Wa 493/04).

Czytaj także: Samorządy kuszą lekarzy mieszkaniami i stypendiami >>>

Każdy może zgłosić podejrzenie

WSA zauważył, że ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie wymienia dokładnie, kto może poinformować władze samorządu o podejrzeniu niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza. Oznacza to, że zgłoszenie może pochodzić np. od dyrektora zakładu opieki zdrowotnej czy ordynatora w stosunku do pracownika albo osoby, która czuje się pokrzywdzona działaniami lekarza.

Czytaj w LEX: Uznawanie kwallifikacji zawodowych lekarzy >

Ponadto okręgowa rada lekarska może uzyskać taką informację również sama, np. z informacji w mediach czy z internetu. Sąd podkreślił, że okręgowa rada lekarska może powołać komisję dopiero po ustaleniu, że opisane w informacji zdarzenia miały miejsce.

 

Były przesłanki do powołania komisji

W rozpoznawanej sprawie władze samorządu uzyskały informacje od podmiotu prowadzącego staż dentystyczny. Opisane w piśmie zdarzenia wskazywały na niewystarczające przygotowanie zawodowe Adama W. Okręgowa rada lekarska uznała je za wiarygodne i postanowiła podjąć uchwałę o powołaniu komisji ds. orzekania o właściwym przygotowaniu zawodowym lekarza dentysty. Stanowisko to zostało uznane przez WSA za słuszne. W sprawie zaistniała bowiem przesłanka z art. 11 ust. 1 ustawy, tj. pojawiło się podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza. W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę.

Wyrok WSA w Warszawie z 4 grudnia 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 351/18