W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2021–2030” Jak można przeczytać w opisie projektu, w planach jest osiągnięcie przez Polską pozycji lidera sektora  w Europie Środkowo – Wschodniej.  Pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego krajowego sektora biomedycznego wspierającego innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych, skoncentrowanego na pacjencie oraz uwzględniającego dynamikę środowiska cyfrowego i technologicznego. Za opracowanie uchwały odpowiedzialny jest minister zdrowia Adam Niedzielski. Ma być przyjęta w pierwszym kwartale 2022 roku.

 

Sektor biomedyczny, to sektor strategiczny

Sektor biomedyczny jest definiowany, jako sektor strategiczny, i jako taki powinien być aktywnie wspierany przez rząd – czytamy w wykazie. Realizowane inicjatywy będą ukierunkowane na koordynacje działań, a także wsparcie budowy ekosystemu przyjaznego dla rozwoju sektora biomedycznego. Możliwe ma to stać się dzięki koncentracji na kluczowych obszarach, wdrożeniu efektywnego systemu zarządzania i utrzymaniu kryteriów wyboru projektów. Działania mają koncentrować się na konwersji projektów na rozwiązanie kluczowych problemów społecznych, które pozwolą na zbudowanie pozycji kraju w sektorze biomedycznym zgodnie z zaprojektowaną wizją jego rozwoju.

 


Cele projektu

Celami planu rozwoju sektora biomedycznego są: poprawa bezpieczeństwa lekowego, zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów, poprawa stanu zdrowia pacjentów oraz optymalizacja systemu ochrony zdrowia.

Plan odnosi się do potrzeb sektora ochrony zdrowia i jego realizacja będzie skupiała się na poszukiwaniu rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym i mającym realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów. Za priorytetowe kierunki rozwoju sektora biomedycznego uznano:

  • medycyna celowana/personalizowana;
  • medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;
  • narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

Plan rozwoju sektora biomedycznego został zoperacjonalizowany w 4 obszarach i 11 działaniach w wymiarze czasu, nakładów i oczekiwanych efektów.

Bezpieczeństwo lekowe - cel KPO

Warto przypomnieć, że w Krajowym Planie Odbudowy w tzw. części pożyczkowej przewidziano 300 milionów euro na rozwój  produkcji substancji czynnych oraz innych form wsparcia przemysłu farmaceutycznego. Pierwotnie planowano wydać tylko 193 miliony euro.  To efekt za nacisków m.in. Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk, dziekanów wydziałów farmaceutycznych i chemicznych.  -  Poprawa bezpieczeństwa lekowego dzięki unijnym środkom z KPO jest historyczną szansą, a rozwój produkcji farmaceutycznej pozwoli też na modernizację gospodarki - apelowało 41 naukowców w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Sygnatariusze listu, w tym dr hab Piotr J. Rudzki, przewodniczący do spraw współpracy z otoczeniem gospodarczym Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk, zwrócili uwagę, że wśród produkowanych w Polsce substancji czynnych leków brakuje wielu, które są stosowane przez miliony Polaków, a pandemia COVID-19 pokazała, że uzależnienie od producentów azjatyckich w przypadku przerwania łańcuchów dostaw grozi brakami leków na polskim rynku. Obecnie tylko ok. 30 proc. leków sprzedawanych w aptece pochodzi z produkcji polskiej, a d danych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wynika, że obecnie w Polsce  zarejestrowanych jest tylko 23 wytwórców aktywnych substancji farmaceutycznych. Tyle, że póki co pieniądze z KPO są wstrzymane.