Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Nowelizacja została wydana przez ministra zdrowia w uzgodnieniu z ministra właściwym do spraw kultury fizycznej.

Główna zmiana w projekcie polega na zmniejszeniu liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności w treningach lub zawodach sportowych, oraz ograniczeniu częstotliwości wykonywania tych badań (co 12 miesięcy).

WSA: organ administracji nie może weryfikować treści orzeczenia lekarskiego czytaj tutaj>>

Jednocześnie, do decyzji lekarza orzekającego pozostawiono możliwość zlecenia wykonania innych niż określone w rozporządzeniu badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia, niezbędnych do wydania orzeczenia.

Czy uczeń wyjeżdżający na zawody sportowe powinien posiadać aktualne badania lekarskie? czytaj tutaj>>
 


Nie trzeba będzie badań powtarzać co pół roku

Dotąd osoba, która starała się o zaświadczenie, musiała wykonać 13 badań specjalistycznych. Nowe rozporządzenie ogranicza liczbę badań do 7 (ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i badaniem ostrości wzroku, badanie ortopedyczne, badania elektrokardiograficzne, pomiary antropometryczne, badanie morfologii krwi obwodowej, oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi i badanie ogólne moczu).

Zdaniem resortu zdrowia proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia dostępności badań specjalistycznych dla osób uprawiających lub zamierzających uprawiać sport, z zachowaniem niezbędnego bezpieczeństwa udziału we współzawodnictwie sportowym. Projekt usuwa nadmierne przeszkody formalne w uprawianiu sportu, m.in. konieczność powtarzania badań co 6 miesięcy.

Jednocześnie nowela przewiduje, że orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Natomiast do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.