Odpowiedź:

Skierowanie na badania lekarskie powinno być wydane w formie papierowej. Ponadto dokument ten powinien być opatrzonego podpisem pracodawcy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) – dalej r.b.l.p. badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, którego wzór określa załącznik nr 3a do r.b.l.p. Skierowanie to powinno zawierać

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

2) określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu – w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy,

3) określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony - w przypadku pracowników,

4) opis warunków pracy, uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach,

Ponadto, co jest wymagane bezwzględnie wymagane z uwagi na ważność tego dokumentu, skierowanie musi być opatrzone podpis pracodawcy (patrz. formularza skierowania na badania lekarskie stanowiącego załącznik nr 3a do r.b.l.p.) Dodajmy również, że zgodnie § 4 r.b.l.p. skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. Tym samym przepisy nakładają obowiązek wydania skierowania na badania lekarskie w formie papierowej i dokument ten powinien być  opatrzonego podpisem pracodawcy. 

Anna Sokołowska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo kadrowe 

Odpowiedzi udzielono  20.03.2017 r.