Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, które wejdzie w życie właśnie 12 sierpnia br., organ prowadzący szkołę w przypadku braku znajdującego się na terenie szkoły gabinetu dentystycznego powinien zawrzeć porozumienie z gabinetem dentystycznym posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zlokalizowanym poza szkołą, lub z dentobusem.

Czytaj: Nowa ustawa ma wzmocnić opiekę medyczną w szkołach>>

Już na etapie prac legislacyjnych Naczelna Rada Lekarska przedstawiała obawy wobec takiej konstrukcji opieki stomatologicznej nad uczniami i dostarczyła posłom wyliczenia sugerujące, że pełne wykonanie tej ustawy pozbawi możliwości realnego dostępu do świadczeń stomatologicznych pacjentów dorosłych.

Niejasny przepis w ustawie

Jednak poza tym generalnym problemem jest jeszcze kwestia, z jakimi gabinetami szkoły mogą zawierać takie umowy. Chodzi o to, że art.12 ust. 3 ustawy mówi, że "W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń."

Zdaniem samorządu lekarskiego przepis ten jest niejasny, gdyż użyte w Ustawie sformułowanie „z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży” nie odpowiada nazwie żadnego z zakresów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

 

Nie tylko "młodzieżowe" gabinety

By rozwiązać ten problem, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował w sierpniu do konsultacji publicznych projekt nowelizacji zarządzenia Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, pod kątem właśnie realizacji postanowień ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Czas na zgłaszanie uwag do tej regulacji upłynął 28 sierpnia, ale nowa wersja zarządzenia nie została jeszcze ogłoszona. 

W Zarządzeniu tym NFZ zmierza zinterpretować niejasność powstałą w Ustawie, poprzez zaliczenie do grona gabinetów dentystycznych mogących zawrzeć stosowne porozumienie z organem prowadzącym szkołę świadczeniodawców zakresu:

  •     ogólnostomatologicznego 
  •     ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż., oraz 
  •     ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży udzielanych w dentobusie


Więcej gabinetów do dyspozycji

Naczelna Rada Lekarska chwali proponowaną zmianę, ponieważ w jej opinii wykluczenie z grona gabinetów mogących współpracować ze szkołami podmiotów realizujących kontrakt ogólnostomatologiczny zniweczyłoby na starcie jakiekolwiek szanse realizacji tej ustawy. - W tym zakresie regulacja zawarta w projekcie zarządzenia wydaje się racjonalna - stwierdziła w opinii NIL.

Jeśli więc zarządzenie zostanie opublikowane, szkoły będą miały możliwość prowadzenia rozmów o ewentualnym zawarciu umowy z większą liczbą gabinetów dentystycznych. W praktyce się okaże, jak duże będzie z ich strony zainteresowanie świadczeniem takich usług, a dopiero czas, czy uzasadnione są obawy samorządu lekarskiego, że pełne wykonanie ograniczy dostęp do świadczeń stomatologicznych pacjentów dorosłych.