W  Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane nowe zarządzenie w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Zdrowia.  Nowy podział obowiązków obowiązuje od 16 kwietnia i uwzględnia obowiązki nowego podsekretarza stanu Marcina Martyniaka. Koordynuje on i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia i Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

 

Co nadzoruje Adam Niedzielski

W zarządzeniu poinformowano, że minister zdrowia Adam Niedzielski jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, Komitetu do Spraw Europejskich i Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Poza tym inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Gabinet Polityczny Ministra,
 • Biuro Komunikacji,
 • Biuro Ministra,
 • Biuro Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia,
 • Departament Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia – w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
 • Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia,
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia,
 •  Agencję Badań Medycznych w Warszawie,
 • Centrum e-Zdrowia w Warszawie,
 •  Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu,
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
 • Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Minister zdrowia sprawuje nadzór nad:

 • głównym inspektorem farmaceutycznym,
 • głównym inspektorem sanitarnym,
 • prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych,
 • prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W zarządzeniu zapisano ponadto, że szef resortu wykonuje prawa, które wynikają z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy Zdroju.

Minister zdrowia władny jest także w podpisywaniu:

 • rozporządzeń, w tym wydawanych w porozumieniu, zarządzeń, obwieszczeń – także tych dotyczących tekstów jednolitych,
 • pism kierowanych do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka i wicemarszałków Sejmu i Senatu, prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do przedstawicieli dyplomatycznych innych państw,
 • wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

Obowiązki Waldemara Kraski

Jak określono w zarządzeniu, sekretarz stanu Waldemar Kraska zastępuje ministra zdrowia w czasie jego nieobecności bądź czasowej niemożności wykonywania obowiązków. Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra, a także inicjuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez:

 • Departament Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia – z wyłączeniem spraw związanych z kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, taryfikacją świadczeń gwarantowanych, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia – z wyłączeniem zakresu uzależnień.

Do wiceministra zdrowia Waldemara Kraski należy nadzór działalności:

 • Banku Tkanek Oka w Warszawie,
 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
 • Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
 • Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
 • Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
 • Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
 • Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
 • Polskiego Laboratorium Antydopingowego w Warszawie,
 • Regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
 • Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.
   

Wiceminister Kraska odpowiada ponadto za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia, podpisuje – w zastępstwie ministra zdrowia – akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Dokonuje także dekretacji kierowanych do ministra zdrowia interpelacji, oświadczeń senatorskich i zapytań poselskich. Podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia ministra – w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Zakres czynności Piotra Brombera

Podsekretarz stanu Piotr Bromber jest członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Stałego Komitetu Rady Ministrów – czytamy w zarządzeniu. Bromber inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia i Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Ponadto kontroluje:

 • Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 • Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki w Warszawie,
 • Dom Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie,
 • Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
 • Uczelnie medyczne.

Obowiązki Macieja Miłkowskiego

Jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Departament Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,
 • Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia – w zakresie spraw związanych z kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, taryfikacją świadczeń gwarantowanych,
 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia – w zakresie uzależnień.

Miłkowski kontroluje działalność:

 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
 • Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
 • Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
 • Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
 • Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
 • Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie,
 • Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.