Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, za który odpowiada resort zdrowia, zidentyfikowano kilkanaście zagadnień, które wymagają albo gruntownej zmiany, albo uregulowania od nowa. Wszystkie mają przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania systemu ratownictwa. 

Motocykl ratowniczy w odrębnym zespole

Projekt nowelizacji zakłada, że motocyklowe jednostki ratownicze, które dotychczas stanowiły składową wybranych zespołów ratownictwa medycznego wyposażonych w ambulanse, będą odrębnym rodzajem zespołów. Chodzi przede wszystkim o to, by zapewnić, że motocykl będzie mógł w razie potrzeby dotrzeć do miejsca, do których nie jest w stanie dotrzeć ambulans (np. podczas zgromadzeń, zatorów na drogach). Motocykl ratunkowy prowadzony będzie przez osobę uprawnioną do medycznych czynności ratunkowych, wyposażony zostanie w niezbędne leki i wyroby medyczne. Czas działania tych jednostek został ustalony według projektu od dnia 1 maja do dnia 30 września, do 12 godzin w ciągu jednej doby. 

Obowiązkowe kursy 

Projekt przewiduje zmianę definicji lekarza systemu poprzez jej rozszerzenie o specjalistów intensywnej terapii, ze względu na to, że ta konkretna specjalizacja jest przydatna w ratownictwie. W stosunku do osób udzielających świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu, a więc w zespołach ratownictwa medycznego i w szpitalnych oddziałach ratunkowych nowelizacja ma wprowadzić obowiązek ukończenia kursów postępowania w stanach nagłych. Zwolnieni z niego zostaną lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, a także osoby odbywające specjalizacje w tych dziedzinach. Niedopełnienie obowiązku odbycia kursu ma skutkować brakiem możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu. Kontrolę realizacji obowiązku powierzono dysponentom jednostek systemu. 

Projekt przewiduje również zmianę definicji pierwszej pomocy. Zostanie ona rozszerzona o możliwość podawania w sytuacji nagłej leków wydawanych z przepisu lekarza. Taki lek będzie mógł podać poszkodowanemu świadek zdarzenia. 

Do szpitala nie dłużej niż 45 minut 

Zaproponowano też wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym jeden szpitalny oddział ratunkowy zabezpieczy obszar nie większy niż obszar zamieszkały przez 200 tys. mieszkańców, pozwalający na dotarcie zespołu ratownictwa medycznego z miejsca zdarzenia do tego oddziału w czasie nie dłuższym niż 45 minut.

Projektodawca zaproponował także doprecyzowanie sankcji za niewykonanie decyzji krajowego koordynatora ratownictwa medycznego lub wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w sytuacji sporów dotyczących przyjęcia do szpitala osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Do tej pory wykładnia przepisów nie była jasna. Maksymalny czas na przyjęcie pacjenta w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym od zespołu ratownictwa medycznego będzie wynosił 15 minut. Zachowanie tego parametru będzie stanowiło jeden z warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, możliwych do obiektywnej oceny i weryfikacji. 

Obowiązkowe dodatki za pracę w dni wolne 

Zaproponowano obowiązek wypłacania dodatków za pracę w porze nocnej oraz w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, wynikające z przyjętego pięciodniowego tygodnia pracy, dla członków zespołów ratownictwa medycznego wykonujących zawód medyczny. Analogiczne rozwiązanie przyjęto wobec pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Dodatki mają wynosić odpowiednio 45 proc. i 65 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywaną w porze dziennej w niedziele i święta oraz za każdą godzinę pracy wykonywaną w porze nocnej dla członków zespołów ratownictwa medycznego.