Pytanie
 
Czy na sali operacyjnej może być zainstalowany monitoring?
Czy osoby nieposiadające wykształcenia medycznego (administracja szpitala) mogą z niego korzystać?
 
Odpowiedź
 
W ocenie autorki monitoring może być instalowany na sali operacyjnej, ale wyłącznie w celach ściśle związanych z podstawowymi zadaniami.

Uzasadnienie
 
Problem podniesiony w pytaniu dotyka bardzo ważkiej kwestii. Monitorowanie (rejestrowanie obrazu) z zabiegów operacyjnych mogłoby stanowić doskonały dowód przebiegu zabiegu, zastosowanych procedur, podawanych leków, stosowanych materiałów medycznych, użytych narzędzi, przebiegu znieczulenia, etc. Nie do przecenienia jest walor dydaktyczny takich zapisów.

W polskim systemie prawa powszechnego brakuje wyraźnych regulacji w tym zakresie. Zastosowanie znajdują więc przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - dalej u.o.d.o. Monitoring jak i jego utrwaloną na nośniku postać należy traktować tak, jak się traktuje inne dokumenty medyczne. Jest to z pewnością forma przetwarzania danych wrażliwych. Monitoring obrazuje stan zdrowia, przebieg procedury medycznej, wizerunek, budowę ciała, etc. W ocenie autorki monitoring może być instalowany na sali operacyjnej, ale wyłącznie w celach ściśle związanych z podstawowymi zadaniami. Zadania te to szeroko rozumiana terapia. W szczegółach zaś można wskazać, że celem monitoringu są np. bezpieczeństwo pacjenta, cele dydaktyczne, telekonsultacje, etc.

Pytanie precyzuje prawo dostępu do takiego zapisu przez osoby niedysponujące wykształceniem medycznym. Wskazano na tzw. administrację, czyli część szarą podmiotu. Dostęp do danych medycznych, czyli danych wrażliwych jest uzależniony wyłącznie od poziomu upoważnienia. Przypominająco autorka wskazuje na treść art. 36-39 u.o.d.o.

Zgodnie z powołanymi regulacjami administrator musi stosować odpowiednie do kategorii środki zabezpieczenia danych. Bardzo istotny z punktu widzenia treści pytania jest art. 39 u.o.d.o. Powołany przepis stanowi: "Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać:
1) imię i nazwisko osoby upoważnionej;
2) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.
2. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.".

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że osoby "niemedyczne" mogą mieć dostęp do takiego monitoringu, ale muszą zostać do tego właściwie upoważnione. Na pewno nie może im służyć prawo modyfikowania zapisu. Mogą np. zliczać z zapisu liczbę użytych materiałów, weryfikować realizację poszczególnych procedur, itp. Autorka jest zresztą zwolenniczką stosowania tego typu dokumentacji. Stanowi ona najdokładniejszy z możliwych do wyobrażenia "protokół operacyjny". Dla podniesienia bezpieczeństwa przetwarzania danych autorka sugeruje umieszczenie w szpitalu wyraźnej informacji o stosowaniu tego typu zapisów z jednoczesnym gwarantowaniem, że zapisy te podlegają reżimom ustanowionym dla ochrony danych medycznych (wrażliwych). Autorka przypomina także o konieczności wprowadzenia stosownych postanowień do polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji przetwarzania danych w systemach informatycznych.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.

 
Agnieszka Sieńko
jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny. Jest autorką wielu publikacji (m.in. Zakład opieki zdrowotnej. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach),  współpracownikiem Serwisu Prawo i Zdrowie. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji rynku ochrony zdrowia. Współpracowała z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę zakładów opieki zdrowotnej w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków unijnych. Jest nauczycielem akademickim.

Zobacz inne komentarze tej autorki:

Grupowa praktyka lekarska nie może przystąpić do konkursu na podwykonawstwo >>>

Elektroniczna dokumentacja medyczna nie narusza dóbr pacjentów poradni psychiatrycznej>>>

Ordynatora można zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej>>>

Danych osób upoważnionych przez pacjentów nie trzeba zgłaszać do GIODO >>>