Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi w sprawie kosztów pobytu opiekuna w ramach leczenia uzdrowiskowego dzieci, finansowanego ze środków publicznych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, pobyt opiekuna nie stanowi realizacji świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dlatego nie ma możliwości sfinansowania go przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego Marcin Wiącek prosi o stanowisko w tej sprawie minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg. A jak pisaliśmy w Prawo.pl w ciągu ostatnich 11 lat liczba  uzdrowisk dla dzieci w Polsce zmniejszyła się z 25 do 17, bo system dyskryminuje rodziców. Rodzice zaś boją się wysłać małe dziecko samodzielnie na leczenie.

 

Ponad 4 tysiące złotych płaci rodzic za to, by dziecko mogło pobyć w sanatorium

Przykładowo, z jednej ze skarg do RPO wynika, że opiekun musiał zapłacić 3670 zł za nocleg i wyżywienie w ośrodku (traktowany jako pobyt komercyjny), a także pokryć dodatkowe wydatki związane z pobytem: 210 zł za parking, 100 zł za korzystanie z lodówki w pokoju, itp.  Tymczasem jego zdaniem w  szczególności względy ekonomiczne wynikające z faktu ponoszenia przez opiekunów całkowitych kosztów ich pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego mogą stanowić jedną z przyczyn zwiększającej się liczby rezygnacji z przyznanego dzieciom leczenia. RPO niepokoi, że tych kosztów nie może pokryć NFZ, choć jak pisaliśmy w Prawo.pl, zarówno Fundusz jak i Ministerstwo Zdrowia dostrzegają problem. Okazuje się, że problem mógłby rozwiązać resort rodziny

Dofinansowanie dla rodziców

W Raporcie końcowym Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego jako formę przeciwdziałania temu zjawisku zarekomendowano między innymi: dofinansowanie ze środków socjalnych kosztów pobytu opiekuna w ramach leczenia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia pod opieką osoby dorosłej; dofinansowanie ze środków socjalnych kosztów przejazdów na leczenie uzdrowiskowe dzieci; przyznanie rodzicowi (opiekunowi) dodatkowego płatnego urlopu potrzebnego na przywiezienie i odwiezienie dziecka do i z uzdrowiska.

RPO w piśmie do minister Maląg podkreśla, że na mocy art. 68 ust. 3 Konstytucji RP, dzieciom przysługuje prawo do szczególnej opieki zdrowotnej. - Jednym z jej aspektów jest zaś niewątpliwie zagwarantowanie warunków umożliwiających zapewnienie prawa dziecka do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nie ulega wątpliwości, że pobyt rodzica w podmiocie leczniczym wypełnia potrzeby uczuciowo – emocjonalne dziecka, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i ma szczególne znaczenie w przypadku hospitalizacji najmłodszych dzieci oraz dzieci przewlekle chorych - podkreśla Marcin Wiącek proszą jednocześnie o zajęcie stanowiska przez minister Maląg.