- Zmienimy rozporządzenie i skorygujemy błąd w planie szczepień - zapowiedział w środę Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciwko Covid-19.  Zmiany dotyczą etapu pierwszego. Trafią do niego osoby mające więcej niż 60 lat,  ale mają choroby przewlekłe i przez to są narażone na ciężki przebieg Covid-19.

Czytaj również:  
Przychodnie powinny najpierw szczepić lekarzy i pielęgniarki, a potem osoby starsze >>
RPO: Kolejność szczepień bez podstawy prawnej >>

 

Kto będzie szczepiony w pierwszej grupie

Jak doprecyzował  prof. Andrzej Horban, doradca premiera do spraw Covid-19 i konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych, w pierwszym etapie będą szczepione osoby mające mniej niż 60 lat, które są mechanicznie wentylowane, dializowane, po przeszczepach, a także obecnie mające leczenie onkologiczne. Z tym, że Naczelna Izba Lekarska apelowała o włączenie chorych onkologicznie już do etapu "0". Tyle, że z powodu zmniejszenia dostaw szczepionek, szczepienie tej grupy się wydłuży, i w efekcie zrówna ze szczepieniami grupy pierwszej. Ten etap rozpocznie się 25 stycznia.

Zmiany w programie szczepień z zadowoleniem przyjmuje dr hab Szymon Brzósko, dyrektor medyczny DaVita, nefrolog, adiunkt I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodka Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. – Ze względu na specyfikę organizacji leczenia nerkozastępczego pacjenci dializowani są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem i niestety mają wyjątkowo ciężki przebieg choroby. Śmiertelność w Polsce wśród pacjentów dializowanych zakażonych SARS-CoV-2 wynosi nawet 25 proc. Pacjenci chorzy na nerki wymagają zatem szczególnej ochrony. Cieszymy się, że ministerstwo wzięło pod uwagę nasz apel -  dodaje dyrektor Brzósko. Z kolei zdaniem prof. Krzysztofa Kałwaka z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu celowe jest szczepienie nie tylko pacjentów po przeszczepach i onkologicznych, ale także ich współdomowników. - Powinni się oni znaleźć co najmniej w pierwszej grupie kierowanych do szczepień - podkreśla prof. Kałwaka. Lekarze zauważają też, że warto stworzyć kliniczne, uwzględniające zagrożenie życia kryterium dostępu do szczepień.

To kolejna zmiana kolejności szczepień

Pierwotnie Narodowy Program Szczepień zakładał, że osoby z chorobami przewlekłymi, którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19, mogą otrzymać szczepionkę dopiero w drugim etapie planu szczepień, razem z kluczowymi grupy zawodowymi (nauczyciele, pracownicy transportu publicznego, urzędnicy bezpośrednio zaangażowani w zwalczanie epidemii). Później do grupy pierwszej przeniesiono nauczycieli, potem po cichu prokuratorów. Teraz w grupie pierwszej będą:

 • pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału  medycyny  paliatywnej  oraz  osoby  przebywające  w domu  pomocy  społecznej,  o którym  mowa w art. 56 ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby urodzone:
  • a) nie później niż w 1941 r.,
  • b) w latach 1942–1951,
  • c) w latach 1952–1961,
 • osoby urodzone po 1961 roku,  które są mechanicznie wentylowane, dializowane, po przeszczepach, a także obecnie mające leczenie onkologiczne
 • nauczyciele,  wychowawcy  i inni  pracownicy  pedagogiczni  oraz  osoby,  o których mowa w art. 15  ustawy  z dnia 14 grudnia  2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),  zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby  pracujące  z dziećmi  w placówce  opiekuńczo-wychowawczej  oraz  w ramach  form  opieki  nad  dziećmi w wieku do lat 3,
 • nauczyciele  akademiccy  zatrudnieni  w uczelni  innej  niż  określona  wyżej  oraz  inne  osoby  prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.