Ministerstwo Zdrowia zaznacza jednak, że to ułatwienie dla pacjenta: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będzie wystawiał e-skierowanie, które trafi bezpośrednio do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, bez konieczności jego wysyłki (wersji papierowej). - Pacjent (świadczeniobiorca), będzie „zwolniony” z obowiązku wysyłki skierowania do oddziału - zaznacza resort zdrowia. 

Tylko pół roku na dostosowanie się do zmian dla uzdrowisk

Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, a także Związek Rzemiosła Polskiego uważają, że krótkie vacatio legis zmian w rozporządzeniu w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową pogłębi wykluczenie starszych osób i ograniczy im dostęp do świadczeń.  Jak podkreślają, resort zdrowia przyjął mylne przesłanki: 

 • powszechnej dostępności do elektronicznych środków komunikacji z NFZ – IKP, 
 • umiejętności swobodnej pracy i obsługi oprogramowania komputera, telefonu komórkowego, internetu (aplikacji mobilnych) wszystkich świadczeniobiorców systemu ochrony zdrowia

- Nic bardziej mylnego. Świadczeniobiorcy  korzystający z leczenia uzdrowiskowego są w ponad 70 proc. osobami  starszymi schorowanymi, nie mającymi dostatecznych środków materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny, często z trudnościami obsługi telefonu lub z zaznaczonymi w różnym stopniu problemami poznawczymi - piszą uczestnicy konsultacji publicznych projektu. 

Czytaj w LEX: Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym a obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej >>>

Czytaj w LEX: Charakter czynności potwierdzenia (odmowy potwierdzenia) skierowania na leczenie uzdrowiskowe >>>

Z kolei według Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność” elektroniczne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe powinno być jedynie uzupełnieniem papierowego skierowania. 

Resort zdrowia odpowiada jednak,  że e-skierowanie w lecznictwie uzrowiskowym to kolejny etap cyfryzacji dokumentów w systemie ochrony zdrowia. Zauważa przy tym, że podmioty lecznicze już w zasadzie powinny prowadzić dokumentację medyczną w wersji elektronicznej, zgodnie z rozporządzenie MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., przy czym do dnia 30 czerwca 2023 r. dopuszcza się stosowanie skierowań w postaci papierowej, z wyjątkami.

Skierowanie pacjenta szybciej trafi do oddziału NFZ

Skierowanie wystawiane w postaci elektronicznej będzie zawierało m.in.:

 • oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON,
 • nazwę oraz kody identyfikujące jednostkę i komórkę organizacyjną zakładu leczniczego
 • specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego,
 • adres miejsca wystawienia skierowania,
 • numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • numer identyfikujący skierowanie, datę jego wystawienia,
 • oznaczenie świadczeniobiorcy, tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe,
 • oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne, które będzie obejmowało imię (imiona) i nazwisko osoby wystawiającej skierowanie lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania,
 • kwalifikacje zawodowe, identyfikator pracownika medycznego oraz podpis

Skierowanie elektroniczne będzie następnie przekazywane, poprzez system informacji medycznej, do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj także na Prawo.pl: Pacjent sam wybierze uzdrowisko, ale jeszcze nie teraz >

Czytaj w LEX: Zasady wystawiania skierowań na leczenie oraz rehabilitację uzdrowiskowe >>>

E-skierowanie do uzdrowiska w aplikacji IKP

Pacjent zostanie poinformowany o kolejnych etapach przetwarzania skierowania elektronicznego, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu, w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta lub wiadomości przekazanej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Projektowana regulacja przewiduje wyjątki, kiedy skierowanie będzie wystawione i prowadzone w postaci papierowej. Dotyczyć to będzie przypadków, gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane poza granicami kraju lub kiedy nie pozwalają na to techniczne warunki, bo np. brak jest dostępu do systemu teleinformatycznego.