Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prowadzące kształcenie podyplomowe dla zawodów medycznych oraz kursy specjalizacyjne dla tysięcy lekarzy do tej pory nie miało uregulowanej formy prawnej. W rządowym projekcie ustawy o CMKP jest propozycja, by do tego podmiotu miały zastosowanie przepisy dotyczące uczelni medycznej. - Dlaczego przedstawiacie nam projekt ustawy, która jest kompletnie niekompatybilna z nową ustawą Gowina o szkolnictwie wyższym. To legislacyjny gniot – podkreślał Bartosz Arłukowicz na posiedzeniu sejmowych komisji zdrowia i edukacji. – Wnoszę sprzeciw do każdego artykułu tej ustawy.

Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia podkreślała, że jest to bardzo ważny projekt, bo ustawa reguluje status prawny ważnego podmiotu jakim jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

- Do tej pory CMKP działało na mocy rozporządzenia z 1971 r. Zostało ono przyjęte w zupełnie innych uregulowaniach prawnych niż jest teraz. Ta podstawa prawna ułatwi zajmowanie się procesami, którymi zajmuje się CMKP – mówi Szczurek-Żelazko.

Ustawa odwołuje się do przepisów, które niedługo stracą moc

We wtorek projektem zajmowały się połączone komisje: Zdrowia i Edukacji, Nauki i Młodzieży. W poniedziałek pozytywnie zaopiniowała go podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o CMKP mimo, że poważne zastrzeżenia miało do niego Biuro Legislacyjne Sejmu.

W poniedziałek Biuro Legislacyjne Sejmu na podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o CMKP podkreślało, że ustawa odwołuje się do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które stracą moc na koniec września. Od października zaczną obowiązywać nowe prawo o szkolnictwie wyższym (tzw. gowinowska ustawą nazywaną m.in. Konstytucją dla Nauki).

Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia wyjaśniała, że w toku prac obecnie obowiązująca ustawa o szkolnictwie wyższym działa do końca września, dlatego na późniejszym etapie procedowania będą ją dostosowywać. We wtorek poseł Tomasz Latos (PiS) zgłosił aż 11 poprawek.

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP podkreślał, że ten projekt jest bardzo istotny.

 – Dzięki temu dostaniemy właściwe miejsce w systemie gospodarczym. Nawet nie możemy mieć numeru w KRS – wyjaśniał prof. Gellert. - Zwiększają się obowiązki CMKP. Dostaliśmy nowe zawody medyczne, którymi się musimy teraz zacząć opiekować. Musimy zawierać odpowiednie umowy. Bez tej ustawy nie jesteśmy w stanie funkcjonować.

Brak umocowania prawnego

CMKP zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. jako placówka naukowo dydaktyczna.

„Ten sposób określenia formy organizacyjno-prawnej wywołuje obecnie trudność interpretacyjną, ponieważ w obowiązującym stanie prawnym brak jest legalnej definicji określającej, czym jest samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna” – podkreśla rząd.

Ustawa doprecyzowuje zadania CMKP w zakresie organizacji i koordynacji elementów medycznego kształcenia podyplomowego, a także strukturze organizacyjnej i kompetencjach wybranych organów wewnętrznych.

„Brak precyzyjnego uregulowania podstaw funkcjonowania tak ważnego elementu krajowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych (…) stanowi istotną lukę prawną w całym systemie prawnym opieki zdrowotnej” – podkreśla rząd.

Przewidywanym skutkiem prawnym wejścia w życie ustawy ma być poprawa warunków i dostępności do wybranych form kształcenia podyplomowego lekarzy i innych zawodów medycznych dzięki ustabilizowaniu podstaw prawnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i uzyskaniu nowych możliwości współpracy i rozwoju działalności.

Co proponuje projekt ustawy?

Projektowane przepisy pozwalają na prowadzenie przez CMKP działalności gospodarczej oraz uzyskiwanie z tego tytułu dodatkowych przychodów.

Przedmiotowy projekt ustawy zakłada, że tworzona jednostka będzie funkcjonowała jako państwowa osoba prawna pod dotychczasową nazwą – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

W projekcie ustawy wskazany został podstawowy zakres działalności CMKP, tj. kształcenie podyplomowe w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w tym obszarze oraz prowadzenie studiów doktoranckich i studiów podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z projektem CMKP nadal będzie organizowało, koordynowało i kontrolowało zadania w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych zawodów medycznych. (z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej).

Nadal nadzór nad CMKP będzie sprawował minister zdrowia. Uprawnienia nadzorcze ministra właściwego do spraw zdrowia w stosunku do tego Centrum będą analogiczne jak w stosunku do uczelni medycznych.

Projekt wskazuje CMKP jako podmiot, do którego zastosowanie będą miały przepisy dotyczące uczelni medycznej. Ma to pozwolić na umiejscowienie w systemie prawnym nowoczesnego ośrodka dydaktyczno-naukowego.

Organami CMKP, w myśl projektu, będą: dyrektor i Rada Naukowa. Organy będą wybieralne na kadencje na zasadach analogicznych jak w uczelniach medycznych.

Finansowanie CMKP

Nadal podstawą finansowania tej jednostki będzie dotacja z budżetu państwa pochodząca ze środków ministra zdrowia przeznaczona na prowadzenie studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych.

W myśl projektowanej ustawy, CMKP również otrzymywać będzie dotację podmiotową ujętą w budżecie państwa, przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów działalności. Dotacja ta będzie udzielana z części, której dysponentem jest minister zdrowia.

CMKP będzie mogło prowadzić działalność

Ponadto, na mocy projektowanych przepisów, źródłami przychodów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego będą mogły być: dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań Centrum, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Projektowana ustawa będzie zezwalała również CMKP na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dozwolonym uczelniom publicznym, co w swym założeniu ma umożliwić realizację odpłatnych kursów szkoleniowych dla zawodów medycznych, o których mowa w odrębnych przepisach.

 


Nowa nazwa, ale bardzo podobna do starej

Jednym z przejawów intencji uporządkowania stanu prawnego dotyczącego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jest projektowany art. 19, którym projektodawca ujednolica dotychczasowe nazewnictwo dotyczące Centrum, funkcjonujące w obrocie prawnym (zamiennie: „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” i „Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”). Projekt proponuje, by teraz wszędzie używać nazwy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r. z wyjątkiem projektowanego art. 20 ust. 3. Celem zastosowanego wyjątku jest umożliwienie dyrektorowi CMKP sporządzenia bilansu zamknięcia Centrum.

Pracownicy, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających CMKP utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych staną się odpowiednio pracownikami, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Z dniem wejścia w życie ustawy, jednostki organizacyjne działalności podstawowej CMKP utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych staną się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W związku z ustanowieniem nowego ustroju wewnętrznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, projektowana ustawa przewiduje wygaszenie kadencji rad podstawowych jednostek organizacyjnych.

Natomiast kierownicy jednostek organizacyjnych działalności podstawowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych oraz ich zastępcy, wybrani na podstawie przepisów dotychczasowych na kadencję, która rozpocznie się z dniem 1 września 2018 r., staną się z dniem wejścia w życie ustawy kierownikami podstawowych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz ich zastępcami. Również Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych stanie się z dniem wejścia w życie ustawy Radą Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a jej członkowie wybrani na kadencję, która rozpoczęła się z dniem 1 września 2017 r., staną się z dniem wejścia w życie ustawy członkami Rady Naukowej pierwszej kadencji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Powyższe rozwiązania mają zapewnić ciągłość działania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Projekt zakłada, że pierwsza kadencja organów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców będzie trwała do dnia 31 sierpnia 2020 r., co jest związane z intencją zrównania czasu trwania kadencji wszystkich organów, tak aby kadencja organów CMKP rozpoczynała się w tym samym terminie co kadencje organów akademickich uczelni medycznych.

CMKP nie chce być jednostką budżetową

CMKP nie chce być przekształcone w jednostkę budżetową – analogicznie do Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych. Jak czytamy w projekcie taka organizacja jednostki „całkowicie przekreśliłoby możliwość kontynuowania działalności Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w obecnym wymiarze i zakresie, a także spowodowałoby natychmiastowy i gwałtowny odpływ wysoko wykwalifikowanej medycznej kadry dydaktyczno-naukowej (osób z tytułem profesora oraz stopniem doktora habilitowanego oraz doktora). Zachowanie w takim wypadku zaplecza klinicznego nie zahamowałoby tego procesu z uwagi na brak możliwości rozwoju naukowego wyłącznie w oparciu o zatrudnienie w podmiocie leczniczym” – uzasadnia rząd.

Gdyby CMKP miałoby stać się jednostką budżetową – zdaniem rządu - niosłoby to utrudnienia związane z realizacją aż do 40 proc.  kursów specjalizacyjnych dla lekarzy”. W konsekwencji oznaczałoby to niemożność terminowego ukończenia szkolenia specjalizacyjnego przez tysiące lekarzy oraz brak możliwości przystąpienia przez nich do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i uzyskania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny.

Rząd podkreśla, że „deficyt lekarzy specjalistów w stosunku do potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju jest przesłanką negatywną dla określenia statusu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jako jednostki budżetowej”.

Innym ważnym argumentem za tym, by CMKP nie była jednostką budżetową jest fakt, że wtedy nie mogłoby stanowić podmiotu tworzącego dla szpitali klinicznych. W konsekwencji również utraciłoby możliwość pozyskiwania wiedzy klinicznej, co w rezultacie sprowadziłoby je do roli tylko i wyłącznie ośrodka dydaktycznego. Dydaktyka natomiast w dziedzinie nauk medycznych pozbawiona zaplecza klinicznego i nadanie tym samym charakteru czysto teoretycznego kształceniu podyplomowemu lekarzy byłaby bezcelowa.