Krzysztof Jakubiak, rzecznik Ministerstwa Zdrowia potwierdził, że minister dziś rano podpisał rozporządzenie o wynagrodzeniach dla lekarzy rezydentów. Jest to dokument konieczny do wypłaty podwyżek pensji podstawowej rezydentów. Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

- Od tygodnia słyszymy, że zaraz minister podpisze to rozporządzenie, mamy nadzieję, że w końcu to faktycznie zrobił – mówi Jakub Kosikowski, przewodniczący PR OZZL. – Jednak to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Są kłopoty z tym, jak interpretować przepisy dotyczące wypłaty podwyższonego wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów. Nie rozumiemy tego, dlaczego z podwyżek zostali wyłączeni rezydenci stomatologii. Oni nie mają szansy na otrzymanie „bonu patriotycznego”.

Kosikowski odkreśla, że większość rezydentów jest zainteresowana otrzymaniem „bonu patriotycznego”. Rezydent odbywający specjalizację w dziedzinie nie priorytetowej otrzyma wynagrodzenie większe o 600 zł miesięcznie, a w dziedzinie priorytetowej o 700 zł miesięcznie. By otrzymać wyższe wynagrodzenie ,musi zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Polski, łącznie 2 lata z pięciu po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu.

Deklaracje do jutra

Rezydenci mają czas do jutra na to, by złożyć deklaracje i wtedy mają szanse na uzyskanie „bonu patriotycznego”.  Warunkiem uzyskania takiego bonu jest złożenie stosownych deklaracji, których oficjalna, zaakceptowana przez Ministerstwo Zdrowia treść dostępna jest na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Rezydenci mają czas do 7 września 2018r na złożenie deklaracji. W przypadku złożenia deklaracji terminie późniejszym podwyższone wynagrodzenie będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca.

Podwyżki dla rezydentów to jedna z obietnic zapisana w porozumieniu podpisanym w lutem br.  między ministrem zdrowia i Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zapisy porozumienia realizuje tzw. ustawa 6 proc. (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw). Ustawa weszła w życie 24 sierpnia 2018 r. Przewiduje ona także podwyżki dla specjalistów.

Zamieszanie z deklaracjami dla specjalistów

Ustawa zakłada podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowie o pracę do poziomu 6750 zł brutto. Jednak aby dostać takie pieniądze, lekarze muszą zobowiązać się do niewykonywania tożsamych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych w innym podmiocie niż główne miejsce zatrudnienia.

- Lekarze mają problem, co to znaczy „tożsame świadczenia medyczne” – mówi Jakub Kosikowski. - Są różne interpretacje tego pojęcia i dlatego lekarze nie wiedzą, czy składać deklaracje, bo obawiają się tego, do czego dokładnie się zobowiązują.