Poza tym według rozporządzenia zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej, badania narzędziami diagnostycznymi, ocenę i opis osoby badanej pod względem osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej a także badanie  sprawności psychomotorycznej.

Po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu uprawniony psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.
Rozporządzenie określa między innymi szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, wzory orzeczeń psychologicznych, metodyki przeprowadzenia badań czy karty badania psychologicznego, a także wysokość opłat za badania, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i do rejestru uprawnionych psychologów oraz wymagania jakie muszą spełnić pomieszczenia pracowni psychologicznej.

Czytaj więcej na temat badań kierowców:

20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców >>>

20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców >>>

Badania lekarskie kierowców: ponowne badania w wyznaczonych ośrodkach >>>

Badania okulistyczne kierowców dla określonych typów uprawnień >>>