Ponowne badanie jest wykonywane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, gdy pierwsze badanie wykonywał uprawniony lekarz.

Natomiast w przypadku, gdy orzeczenie lekarskie było wydane przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy, to ponowne badania mogą być wykonane w wyznaczonych ośrodkach, do których należą: Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia w Sosnowcu, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Instytut Medycyny Morskiej Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Z wnioskiem o wykonanie ponownego badania może wystąpić osoba lub podmiot kierujący na badania niezgadzający się z treścią wydanego orzeczenia lekarskiego. Ponowne badanie jest przeprowadzane na koszt osoby  badanej, z wyjątkiem badań wynikających z Kodeksu pracy.

Nowe rozporządzenie wprowadziło także stawkę opłaty za przeprowadzanie badań lekarskich, która obecnie wynosi 200 zł.

Badaniom lekarskim podlegają między innymi osoby, które ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem, osoby przedłużające ważność prawa jazdy określonej kategorii, osoby, które ubiegają się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem czy kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem w przypadku kierowania przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Nowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 lipca 2014 roku.

Czytaj więcej na ten temat: 20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców >>>