20 lipca 2014 wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 8 lipca 2014 roku ukazało się 16 lipca 2014 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. poz. 937).

20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców >>>

Badania psychologiczne kierowców przeprowadzane są w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. Podlegają im między innymi osoby, które ubiegają się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem, osoby wykonujące pracę na stanowisku kierowcy, a także kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeśli kierował on pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub jeśli przekroczył liczbę 24 punktów karnych otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz osoba, wobec której w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Badania kierowców: psycholog zbada sprawność intelektualną >>>

Wskazane rozporządzenie określa między innymi szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, wzory orzeczeń psychologicznych, metodyki przeprowadzenia badań czy karty badania psychologicznego, a także wysokość opłat za badania, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i do rejestru uprawnionych psychologów oraz wymagania jakie muszą spełnić pomieszczenia pracowni psychologicznej.

Poprzednio obowiązującym aktem normatywnym regulującym te kwestie było rozporządzenie ministra zdrowia z 1 kwietnia 2005 roku w sprawie badań psychologicznych kierowców osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622 z późn. zm.), które utraci moc obowiązującą 20 lipca 2014 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz

Czytaj także:

Badania lekarskie kierowców od 20 lipca 2014 za 200 zł >>>

Badania lekarskie kierowców: ponowne badania w wyznaczonych ośrodkach>>>

Badania okulistyczne kierowców dla określonych typów uprawnień >>>