Czy uchwała rady gminy w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości musi być podejmowana co roku na 1 rok podatkowy, czy też może być podjęta bezterminowo tj. do odwołania?

 

Zwolnienie przedmiotowe od podatku od nieruchomości rada gminy może w uchwale ustanowić bądź to jako zwolnienie bezterminowe (do czasu uchylenia lub zmiany uchwały), bądź jako zwolnienie na czas określony w uchwale (np. na rok kalendarzowy).

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l., rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości, niż określone w art. 7 ust. 1 u.p.o.l. i art. 10 ust. 1 ustawy z 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Rada gminy musi ustalić czas obowiązywania

Zwolenia od podatku z art. 7 ust. 1 u.p.o.l. określają kategorię przedmiotową nieruchomości i takie nieruchomości (lub ich części) zwolnione są z rocznego obowiązku podatkowego. (Nie wymierza się od nich podatku), Zwolnienie ustanawiane przez radę gminy na podstawie art. 7 ust. 3 u.p.o.l. przyjmuje postać normy powszechnie obowiązującego prawa miejscowego w rozumieniu art. 87 ust. 2 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

Wprowadzając zwolnienie przedmiotowe od podatku od nieruchomości rada gminy ustala zarazem czy obowiązuje ono bezterminowo, czy obowiązuje (co wolno radzie ustalić) przez określony okres czasu.

Dlatego wprowadzone przez radę gminy zwolnienie podatkowe z art. 7 ust. 3 u.p.o.l. może obowiązywać bezterminowo (do czasu zmiany lub uchylenia uchwały go wyrażającej), bądź może obowiązywać przez wskazany w uchwale określony okres czasu (rok, dwa lata, itp.).

Czytaj też: Darowizna na rzecz samorządu terytorialnego obniży podatek