Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego

Z dniem 28 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. poz. 1648). Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 13 znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), pomoc na warunkach w nim określonych mogła być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r. W wyniku nowelizacji nastąpiło przedłużenie do dnia 30 czerwca 2014 r. okresu obowiązywania rozporządzenia pomocowego.

Potrzeba dokonania zmiany przepisów rozporządzenia związana jest z przedłużeniem przez Komisję Europejską do dnia 30 czerwca 2014 r. okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013. Ponadto w dniu 31 października 2013 r. Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie polskiej mapy pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013 - do dnia 30 czerwca 2014 r. Dla umożliwienia udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcom pomocy regionalnej w formie zwolnień: z podatku od nieruchomości oraz z podatku od środków transportowych, niezbędne było przedłużenie obowiązywania rozporządzenia.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. poz. 1648)


Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.