Stworzony przez posłów PiS projekt ustawy zakłada między innymi przywrócenie brzmienia art. 5b w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.909 j.t.). Uchylony we wrześniu 2014 r. przepis odnosił się do wyłączenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast spod działania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Jak wynika z uzasadnienia projektu przepis ten umożliwiał miastom znajdującym się na gruntach wysoko sklasyfikowanych przyciąganie kolejnych inwestorów i tworzenie nowych zakładów - co znacząco przyczyniało się do likwidacji bezrobocia i sprzyjało rozwojowi miast.
W opinii Związku Powiatów Polskich autorzy uzasadnienia zapomnieli wspomnieć o tym jaki wpływ przewrócenie przepisu może mieć na proces rekultywacji gruntów rolnych położonych w granicach miast. Zdaniem Ludwika Węgrzyn - prezesa zarządu ZPP - trzeba poruszyć również kwestię zachowania właściwej równowagi pomiędzy możliwościami rozwoju terenów miejskich i wiejskich. Nowelizacja ustawy może doprowadzić do faworyzowania terenów miejskich kosztem terenów wiejskich.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo rolne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zdaniem ZPP bezwzględne wyłączenie zastosowania przepisów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych wobec gruntów rolnych będącymi użytkami rolnymi znajdującymi się w granicach administracyjnych miast bez utworzenia dodatkowych regulacji pozwalających zwiększyć atrakcyjność lokowania inwestycji na terenach wiejskich spowoduje ich znaczny odpływ z terenów wiejskich. Rezultatem takiego stanu będzie z kolei powiększenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców miast i wsi.

(wartowiedziec.org)