Lista aktów prawnych wchodzących w życie 1 stycznia 2012 r.:


Ustawy samorządowe:

 


Wchodzące w życie 1 stycznia 2012 r. ustawy samorządowe:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 )
Czytaj więcej: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 232, poz. 1378 )

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. Nr 208, poz. 1240 )
Czytaj więcej: Wójt zabezpieczy wodę, starosta usunie statek

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 )

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 551 )


Wchodzące w życie 1 stycznia 2012 r. zmiany ustaw samorządowych:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 288, poz. 1690 )

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 205, poz. 1212 )
Czytaj więcej: Świadczenia rodzinne zostaną uszczelnione

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152, poz. 897 )
Czytaj więcej: Opublikowano "ustawę śmieciową"

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373)
Czytaj więcej: Kiedy strażnik gminny będzie musiał odebrać psa?

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 244, poz. 1454 )

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej ( Dz. U. Nr 224, poz. 1338 )@page_break@

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 217, poz. 1280 )

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 209, poz. 1244 )

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 207, poz. 1230 )

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 191, poz. 1134 )

Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 117, poz. 676 )
 

 

 

Rozporządzenia samorządowe

Wchodzące w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzenia samorządowe:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( Dz. U. Nr 295, poz. 1746 ). Czytaj więcej: Świadczenia rodzinne – będą dodatkowe pieniądze od rządu

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608 )
Czytaj więcej: Określono program szkoleń dla kandydata do przysposobienia dziecka i asystenta rodziny 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego ( Dz. U. Nr 272, poz. 1609 )
Czytaj więcej: Określono program szkoleń dla kandydata do przysposobienia dziecka i asystenta rodziny 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka ( Dz. U. Nr 272, poz. 1610 )
Czytaj więcej: Określono program szkoleń dla kandydata do przysposobienia dziecka i asystenta rodziny

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami ( Dz. U. Nr 257, poz. 1547 )@page_break@

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. Nr 263, poz. 1572 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 3 listopada 2011 r.w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu ( Dz. U. Nr 263, poz. 1571 )

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 282, poz. 1649 )
Czytaj więcej: Obowiązują nowe progi unijne dla zamówień publicznych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 282, poz. 1650 )
Czytaj więcej: Obowiązują nowe progi unijne dla zamówień publicznych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne ( Dz. U. Nr 271, poz. 1603 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego ( Dz. U. Nr 220, poz. 1308 )
Czytaj więcej: Nowy wzór raportu wojewódzkiego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL ( Dz. U. Nr 295, poz. 1153 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. ( Dz. U. Nr 192, poz. 1141 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin( Dz. U. Nr 158, poz. 937 )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r.w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz. U. Nr 183, poz. 12324)


Wchodzące w życie 1 stycznia 2012 r. zmiany rozporządzeń samorządowych:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 185, poz. 1098 )
Czytaj więcej: Minister Finansów zmienił szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów