W Dzienniku Ustaw RP z dnia 25 lipca 2011 r. opublikowano ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

Nowe przepisy zdejmują z mieszkańców obowiązek zawierania indywidualnych umów z przedsiębiorcami zajmującymi się usuwaniem śmieci oraz pozwalają gminom na organizowanie odbioru odpadów komunalnych (poprzez organizację przetargów). Natomiast mieszkańcy będą wnosić opłaty za odbiór śmieci do gminy. Samorządy lokalne zobowiązane będą także do egzekwowania od przedsiębiorców odpowiedniej jakości usług.

Ustawa , w swej zasadniczej części, zacznie obowiązywać 1 stycznia 2012 r.
 


Zobacz zestawienie zmian w prawie samorządowym od 1 stycznia 2012 r.>>

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)