Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272, poz. 1610) określa zakres programowy szkolenia, liczbę jego godzin i kwalifikacje osób, które mogą je prowadzić.

Szkolenie nie może trwać krócej niż 35 godzin dydaktycznych. Przy czym co najmniej 5 godzin szkolenia powinno być poświęcone na warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka. Pozostałe kwestie poruszane w czasie szkolenia to m.in. elementy prawa rodzinnego (w szczególności dotyczące przysposobienia), zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą w kontekście niemożności posiadania biologicznego potomstwa lub utraty dziecka, problemy dotyczące rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną (w tym wpływu przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka) czy podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach. Szkolenie jest prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników. Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których szkolenie jest prowadzone, lub 3-letni staż pracy w prowadzeniu procedur przysposobienia. Co do zasady kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskie lub studiów drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608) stanowi, że szkolenie nie może trwać krócej niż 230 godzin dydaktycznych. Aż po 30 godzin z tego czasu powinny zająć zajęcia z analizy własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny oraz zapoznania się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji. Uczestnik szkolenia pozna wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka. Przedstawione zostaną m.in. informacje o zadaniach i uprawnieniach asystenta rodziny, etyce pracy asystenta rodziny czy nieprawidłowych postaw rodzicielskich. Szkolenia powinny być prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników. Szkolenia mogą prowadzić jedynie osoby z co najmniej 3-letnim udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz z ukończonymi jednolitymi studiami magisterskimi lub studiami drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których będzie prowadzone szkolenie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 272, poz. 1609) określa wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) . Zaświadczenie potwierdza spełnianie warunków i posiadania predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Zobacz zestawienie zmian w prawie samorządowym od 1 stycznia 2012 r.>>

Przydatne materiały:
Ustawia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272, poz. 1610)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 272, poz. 1609)