Czy wydawanie przez starostę zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w trybie ustawy o odpadach , jest zadaniem własnym starosty, czy też zadaniem z zakresu administracji rządowej?

Odpowiedź

Wydawanie decyzji – zezwoleń na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów jest zadanie własnym starosty. Wykonuje on przydzielone mu w drodze ustawy o odpadach , zadania własne na własną odpowiedzialność.

Uzasadnienie:

Zakres kompetencji poszczególnych organów powiatów (ale także organów gmin, województw) wynika również z ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z późn. zm.) - zwanej ustawą kompetencyjną.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)