Na spotkaniu debatowano nad uchwałami rad gmin w sprawie dowożenia dzieci do szkół znajdujących się w innych gminach. Akty te są niejednokrotnie unieważniane . Senator Matusiewicz poprosił MEN o uregulowanie prawnej możliwości podejmowania tego typu uchwał. Zdaniem strony samorządowej nie można zmuszać samorządów do uregulowania czegoś, co zostało już zapisane. Sceptycznie do tego pomysłu odnieśli się również przedstawiciele MEN.

Zespół przyjął odwołanie wójta gminy Dydnia dotyczące negatywnie rozpatrzonego wniosku gminy o przyznanie środków z rezerwy 0,4%. Środki miały pozwolić na dostosowanie obiektu od 20 lat nie pełniącego funkcji edukacyjnej. Współprzewodniczący Marek Olszewski poprosił przedstawicieli MEN o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zdaniem minister Borowskiej wątpliwości wzbudziły nie tylko braki formalne, ale i treść wniosku (w tym opis zdarzeń losowych), co doprowadziło do wstrzymywania wypłaty środków.
Zespół odpowiedział także pytanie radnego z Kielc dotyczące nabycia podręczników dla dzieci uczących się w polskiej szkole na Ukrainie.

Wystarczające jest się złożenie zamówienia na takie podręczniki w MEN- informuje minister Sławecki i przypomina że darmowe podręczniki przysługują również Polonii za granicą.

Z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu w nich dzieci oraz wysokości odpłatności wnoszonej przez rodziców. Zdaniem przedstawicielki ZPP jest to projekt istotny z punktu widzenia samorządów i wymaga on szczegółowej analizy, tymczasem w dalszym ciągu znajduje się na etapie konsultacji społecznych.

Pozytywnie zaopiniowano:
- Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
- Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
- Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
- Propozycje podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015.

Źródło: zpp.pl