Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określił w drodze rozporządzenia sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego obrazów i danych utrwalonych za pomocą fotoradarów stacjonarnych.


Z dniem 30 maja 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych (Dz. U. poz. 565) . Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wiąże się z nadaniem Inspekcji Transportu Drogowego uprawnienia do ujawniania za pomocą urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych.
 

Nowe przepisy określają sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych w sprawach naruszeń przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z treścią rozporządzenia obrazy i dane rejestrowane w postaci elektronicznej gromadzone są w centralnym systemie teleinformatycznym. Ze stacjonarnych fotoradarów są one przekazywane za pomocą technologii przewodowej, bezprzewodowej lub na informatycznym nośniku danych w formie zaszyfrowanej zapewniającej ich bezpieczeństwo. Zgromadzone obrazy i dane podlegają usunięciu po upływie dwóch lat od dnia popełnienia naruszenia (chyba że ujawniona zostanie potrzeba dalszego ich przetwarzania w związku z prowadzonym postępowaniem).
 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja br., z wyjątkiem § 4 ust. 4 i 7 oraz § 5 ust. 2 (przepisy te dotyczą transmisji bezprzewodowej, transmisji danych poza centralny system informatyczny oraz identyfikowania i uwierzytelniania użytkownika centralnego systemu teleinformatycznego), które wejdą w życie z dniem 16 listopada 2014 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych (Dz. U. poz. 565)