Pytanie:
Zmarł opiekun prawny osoby pobierającej zasiłek pielęgnacyjny. Do czasu ustanowienia nowego opiekuna zawieszono postępowanie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. W międzyczasie osobie tej przyznano rentę rodziną wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym. W tej sytuacji zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Co zrobić z zawieszonym postępowaniem - czy podjąć i wydać decyzję odmowną czy umorzyć?

Odpowiedź:
Fakt, że organ zawiesił postępowanie nie może negatywnie wpłynąć na prawo świadczeniobiorcy do zasiłku pielęgnacyjnego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - dalej u.ś.r., zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Organ nie podaje dat złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny i daty, od której przysługuje dodatek pielęgnacyjny, a okoliczności te organ musi wziąć pod uwagę. Nie można wykluczyć, że renta rodzinna wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym przysługuje od daty późniejszej, niż istniało prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Organ powinien więc wszcząć postępowanie z urzędu i przeprowadzić w tym zakresie postępowanie wyjaśniające. Nie można bowiem z góry wykluczyć, że np. istniało prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w grudniu 2014 r., a od stycznia 2015 r. prawo to nie przysługuje ze względu na zbieg z przyznanym od stycznia 2015 r. dodatkiem pielęgnacyjnym. Wtedy należy wydać decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny na jeden miesiąc, a odmawiającą go na okres od 1 stycznia 2015 r.

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów


Ponadto należy uwzględnić regulacje z art. 24 ust. 2 i ust. 2a u.ś.r. tzn. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, a jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Fakt, że organ zawiesił postępowanie nie może negatywnie wpłynąć na prawo świadczeniobiorcy do zasiłku pielęgnacyjnego. Organ powinien więc w opisanej sytuacji rozstrzygnąć sprawę merytorycznie. W zależności od wyniku postępowania – może przyznać zasiłek pielęgnacyjny na wskazany okres (do przyznania prawa do dodatku pielęgnacyjnego), a odmówić na kolejne okresy, a w przypadku gdy okresy przysługiwania dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego pokrywają się – odmówić zasiłku pielęgnacyjnego.