Pytanie:
W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawarto zapis: "Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd". W umowie z firmą odbierającą odpady zawarto zapis: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca realizować będzie w godzinach 7.00-18.00. Pojemniki i worki z odpadami będą wystawiane do godziny 7.00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej."

Czy w związku z powyższym gmina może nałożyć na właścicieli nieruchomości obowiązek wystawiania pojemników i worków z odpadami do drogi publicznej?

Odpowiedź:
Należy zmienić regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Inne uchwały nie mogą nakładać obowiązków dotyczących właścicieli nieruchomości i nie mogą precyzować regulaminu. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to regulamin, a nie inna uchwała ustala zasady częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.

Uzasadnienie:
Z postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie wynika tyle, że właściciele nieruchomości w terminie odbierania odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne mają obowiązek wystawienia worków poza teren swojej nieruchomości w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd. Nie oznacza to, że właściciel nieruchomości ma je umieścić przy drodze. Tymczasem to w regulaminie sposób pozbycia się odpadów przez właścicieli nieruchomości powinien zostać szczegółowo sprecyzowany ze wskazaniem, czy wszyscy właściciele nieruchomości mają odpady umieścić przy drodze, czy tylko właściciele zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Stąd należy zmienić uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Nie można bowiem odrębną uchwałą precyzować sposobu pozbycia się nieruchomości. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami