Zapraszamy do lektury artykułu Stefana Krajewskiego, Michała Mackiewicza, Piotr Krajewskiego pt. Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej – wybrane problemy metodologiczne ,  w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.


FINANSE KOMUNALNE Nr 7-8/2010
 
Artykuły
Maria Jastrzębska
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego i jego związki z kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym.
 
Romuald Kachniarz
Samorząd terytorialny a ochrona zdrowia – systemowe uwarunkowania działań restrukturyzacyjnych (na przykładzie Dolnego Śląska).
 
Arkadiusz Babczuk
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako źródło zagrożenia sytuacji finansowej samorządu powiatowego.
 
Budżet
Stefan Krajewski, Michał Mackiewicz, Piotr Krajewski
Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej – wybrane problemy metodologiczne.
 
Małgorzata Natoniewska-Stasiak
Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r. (na podstawie sprawozdania dla Sejmu i Senatu RP)
 
Podatki i opłaty lokalne
Sławomir Owczarczuk
Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym po 1 stycznia 2010 r.
 
Nadzór i kontrola
Barbara Wołczak, Urszula Wycisk
Inwentaryzacja jako ważny element rachunkowości w świetle ustaleń kontroli regionalnych izb obrachunkowych.
 
Dylematy
Daniel Jurewicz
Czy nadwyżka z tytułu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6 ustawy z 7.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, powinna zostać ujęta w budżetach powiatów oraz gmin?
 
Grażyna Wróblewska
Prawne możliwości udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego pomocy
osobom poszkodowanym przez powódź i osuwiska
 
Orzecznictwo
Krzysztof Gruszecki
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz wysokość opłat z tego tytułu (glosa do wyroku WSA w Lublinie z 18 grudnia 2008 r. ;II SA/Lu 448/08
 
Varia
Tadeusz Dobek
Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2009 r.


Już teraz zamów prenumeratę miesięcznika Finanse Komunalne


Zobacz poprzednie numery Finansów Komunalnych:
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 6/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 5/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 4/2010