Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p. nie nakłada na zamawiającego obowiązku wystawienia referencji. Kwestii tej nie regulują również inne przepisy, z poza dziedziny p.z.p.

Wykonawcy miewają problemy z uzyskaniem referencji  >>>

W ocenie Autora, zamawiający może odmówić wystawienia referencji/poświadczenia niezależnie od przyczyny.

Wskazać tutaj trzeba, że nawet w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) dalej rozporządzenie, przewidziano niemożliwość uzyskania referencji (dowodu - poświadczenia) i w przypadku dostaw i usług, w myśl § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, dowodem może być oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.