Jednym z zadań własnych powiatu jest "promocja powiatu".

Czy Zarząd powiatu może kupować usługi promocyjne (np. polegające na kolportażu materiałów promocyjnych powiatu wśród społeczności polskiej mieszkającej w Europie, umieszczaniu herbu powiatu na samochodach podczas podróży, reprezentowaniu powiatu na różnorodnych zlotach, wystawach, obchodach itp.) od podmiotów takich jak stowarzyszenia, fundacje, kluby w ramach wydatków bieżących tj. paragrafu 4300 w rozdziale 75075 na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty?

Odpowiedź

Wydatki na promocję powiatu są realizowane z działu 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w większości przypadków z paragrafu klasyfikacji budżetowej 4300 "Zakup usług pozostałych".

Uzasadnienie

Jednym z narzędzi realizacji zadań własnych jednostek samorządowych jest ich promocja, która znajduje się w katalogu zadań publicznych powiatu - art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym .

Powiaty podejmują obecnie różnorodne działania w celu zainteresowania i pozyskania inwestorów. Promocja jednostek samorządowych (powiatów) odgrywa coraz większe znaczenie i jest stosowana obok konkretnych środków wspierania gospodarki i rozwoju strukturalnego oraz związanych z nimi bodźców finansowych, podatkowych i logistycznych dla inwestorów. Główne cele promocji powiatu to:
- tworzenie pozytywnego wizerunku powiatu;
- rozwój gospodarczy powiatu przez podwyższanie pozycji konkurencyjnej istniejących podmiotów gospodarczych;
- rozwój gospodarczy powiatu przez przyciąganie inwestycji zewnętrznych;
- rozwój gospodarczy powiatu przez rozwój turystyki itp.

Promocję można prowadzić za pośrednictwem:
- reklamy - ogłoszenia prasowe, filmy reklamowe w telewizji, kinach, audycje reklamowe, radiu, prasie;
- wielojęzycznych papierowych i multimedialnych wydawnictw, broszur, prospektów, audiowizualne środki reklamy i informacji (filmy wideo), interaktywne środki reklamy i informacji (dyskietka, CD-ROM), mailing (bezpośrednia reklama drogą pocztowa);
- udziału w targach - np. prezentacja powiatu pod względem społecznym, gospodarczym, turystycznym, itd.;
- tworzenie, utrzymywani i aktualizacja strony internetowej powiatu;
- rozwój kontaktów partnerskich;
- organizację imprez typu: seminaria, targi, szkolenia, konferencje, imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne.

Klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207) - dalej r.k.d.w.p.r. W dziale 750 wyszczególniono rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego", w którym ujmuje się wydatki związane z promocją powiatu. Zgodnie z załącznikiem nr 4 r.k.d.w.p.r. paragraf 4300 "Zakup usług pozostałych" obejmuje wydatki na zakup usług z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami od 401 do 403, od 405 do 406, od 408 do 410 i 417, oraz usług niewymienionych w paragrafach od 426 do 429, od 432 do 440, od 461 do 463 i 470.

Natomiast paragraf 443 "Różne opłaty i składki" służy do ewidencji różnego rodzaju płatności oraz składek, między innymi:
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów (łącznie z kierowcą i pasażerami);
- opłaty za patenty krajowe;
- opłaty za patent europejski;
- opłaty za zgłaszane wynalazki;
- składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, inne;
- kaucje i wkłady mieszkaniowe;
- koszty ubezpieczeń chorobowych praktykantów;
- różne ubezpieczenia rzeczowe.

Oznacza to, iż wydatki na promocję powiatu są realizowane z działu 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w większości przypadków z paragrafu klasyfikacji budżetowej 4300 "Zakup usług pozostałych".


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)