Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Jeżeli wykonawca ma w danym stanie faktycznym możliwość skorzystania ze środków odwoławczych, wówczas zamawiający powinien wstrzymać się z ogłoszeniem nowego postępowania do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której równolegle będą toczyć się dwa postępowania o udzielenie tego samego zamówienia publicznego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., inaczej niż w przypadku terminu na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie reguluje kwestii terminu, w którym zamawiający może ogłosić ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w związku z wcześniejszym unieważnieniem takiego postępowania. Wyznaczając przedmiotowy termin, zamawiający winien jednak wziąć pod uwagę możliwość złożenia odwołań przez wykonawców wykluczonych z poprzedniego postępowania lub których oferty zostały odrzucone.

W analizowanym stanie faktycznym zadający pytanie wskazał, że z powodu niewniesienia wadium w terminie wykluczył z postępowania jedynego oferenta. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 p.z.p., za równo w przypadku postępowań nad, jak i podprogowych, na powyższą czynności przysługuje prawo wniesienia odwołania. Co do zasady zatem, w badanej sprawie, zamawiający nie może mieć absolutnej pewności, że odwołanie takie nie zostanie wniesione. Z powyższych względów celowe jest zatem wstrzymanie ogłoszenia o nowym postępowaniu do czasu upływu terminu na wniesienie takiego odwołania. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, w której arbitrzy przyznają rację odwołującemu się, a wówczas ten sam zamawiający będzie prowadził dwa postępowania o udzielenie tego samego zamówienia publicznego.

Reasumując zatem, zamawiający może ogłosić nowe postępowanie już w dniu unieważnienia poprzedniego postępowania jedynie wówczas, gdy przepisy nie przewidują możliwości skorzystania przez wykonawców ze środków odwoławczych. Inaczej mówiąc, zawsze wtedy, gdy wykonawca będzie mógł skorzystać z prawa do wniesienia odwołania, zamawiający winien wstrzymać się z ogłoszeniem nowego postępowania do czasu upływu terminu na wniesienie potencjalnych środków odwoławczych.