Pisaliśmy o tym również:
Wójt nie ma prawa ustanowić pracownika urzędu zatrudnionego na stanowisku inspektora jako pełnomocnika ds. organizacji urzędu gminy (II OSK 1835/07)

 
Wyrok
 
z dnia 6 marca 2008 r.
 
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
 
II OSK 1835/07
 
 Powierzenie funkcji pełnomocnika do spraw, które mieszczą się w zakresie kompetencji wójta związanych z prowadzeniem określonych spraw gminy, pełnomocnikowi - pracownikowi urzędu na stanowisku inspektora, zamiast sekretarzowi lub zastępcy wójta narusza przepisy art. 33 ust. 1-5 u.s.g. i może być uznane za próbę obejścia prawa w kontekście ustrojowej pozycji sekretarza gminy.
 
 
Skład orzekający
 
 Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Stahl (spr.).
 Sędziowie NSA: Maria Czapska-Górnikiewicz, Jacek Hyla.
 Protokolant: Andżelika Borek.
 
Sentencja
 
 Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy Nowa Słupia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 września 2007 r. sygn. akt II SA/Ke 368/07 w sprawie ze skargi Gminy Nowa Słupia na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2007 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika do spraw organizacji Urzędu Gminy w Nowej Słupi
 
Uzasadnienie faktyczne
 
 Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 maja 2007 r. na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdził nieważność zarządzenia Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. organizacji Urzędu Gminy w Nowej Słupi. Wojewoda stwierdził w uzasadnieniu, że wskazane zarządzenie narusza przepis art. 33 ust. 4 pow. ustawy w związku z § 117 ust. 2 Statutu Gminy Nowa Słupia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/27/03 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 marca 2003 r. W myśl powołanego przepisu wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, natomiast zgodnie z art. 33 ust. 2 organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Zgodnie z § 4 zarządzenia z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Słupi z dnia sekretarz gminy wykonuje niemal wszystkie zadania, jakie miałby wykonywać powołany Pełnomocnik ds. organizacji Urzędu Gminy. Ponadto stanowisko pełnomocnika z wymienionym w zarządzeniu zakresem czynności nie jest przewidziane ani w ustawie o samorządzie gminnym ani w Statucie Gminy ani też w Regulaminie Organizacyjnym.
 
 Zdaniem Wojewody, czynności faktyczne polegające na nuieobsadzaniu wolnego stanowiska sekretarza gminy i zastąpienie go pełnomocnikiem ds. organizacji Urzędu Gminy stanowi próbę obejścia prawa. Pełnomocnik jest osobą działającą w imieniu i na rzecz wójta podczas gdy sekretarz gminy jest powoływany przez radę gminy na wniosek wójta a tym samym odpowiada i przed wójtem i przed radą gminy. Rozwiązanie przyjęte w zarządzeniu jest sprzeczne także ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w wyroku z dnia 15 marca 2005 r. zgodnie z którym wójt nie może być jednocześnie sekretarzem gminy.
 
 Gmina Nowa Słupia zaskarżyła powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego, zarzucając mu rażące naruszenie prawa - art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, poprzez przyjęcie że wójt nie ma prawa do ustanowienia funkcji pełnomocnika ds. organizacji urzędu gminy, którego obowiązki zlecił pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku inspektora w Urzędzie Gminy oraz przez przyjęcie, że Zarządzenie Wójta jest sprzeczne z prawem podczas gdy z materiału dowodowego wynika że zarządzenie to nie tworzy stanowiska w celu obejścia prawa a jedynie powierza pełnienie funkcji zatrudnionemu w urzędzie pracownikowi.
 
 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 28 września 2007 r. (II SA/Ke 368/07) oddalił skargę Gminy. W uzasadnieniu Sąd m.in. stwierdził, że w myśl art. 33 ust. 1-4 ustawy o samorządzie gminnym, do wójta co do zasady należą zadania związane z kierowaniem i organizacją urzędu gminy. Jedynymi osobami, którym wójt może w zgodzie z ustawą powierzyć prowadzenie takich zadań związanych z kierowaniem urzędem gminy są sekretarz gminy i zastępca wójta. W świetle Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Słupia do prowadzenia spraw w tym zakresie jest upoważniony wyłącznie sekretarz gminy, powierzenie zatem zadań w zakwestionowanym przez Wojewodę Zarządzeniu pracownikowi urzędu na stanowisku inspektora jest sprzeczne zarówno z powołanymi przepisami jak i ze Statutem Gminy i Regulaminem Urzędu. Okoliczność, że nie utworzono przy tym nowego stanowiska pracy a tylko powierzono pracownikowi Urzędu określone funkcje nie ma znaczenia dla oceny legalności tego aktu.
 
 Pełnomocnik Gminy Nowa Słupia zaskarżył powyższy wyrok w całości wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach do ponownego rozpoznania i zasądzenie kosztów postępowania. Jako podstawę skargi kasacyjnej wskazano naruszenie prawa materialnego - art. 33 ust. 1 i 5 ustawy o samorządzie gminnym przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu że wójt gminy nie ma prawa ustanowić pracownika urzędu zatrudnionego na stanowisku inspektora jako pełnomocnika ds. organizacji urzędu gminy i powierzyć mu nadzoru nad określonymi stanowiskami pracy w sytuacji gdy taki zakaz nie wynika z art. 33 ust. 4 ustawy gminnej, bowiem wskazany przepis ten ogranicza liczbę osób którym powierzyć można prowadzenie spraw gminy a nie spraw urzędu.
 
Uzasadnienie prawne
 
 Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.
 Skarga kasacyjna nie ma uzasadnionych podstaw a zaskarżony wyrok nie narusza prawa. Zarzut skargi kasacyjnej ogranicza się do zarzutu naruszenia przez błędną wykładnię art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Zarzut ten nie jest zasadny. Powołany jako naruszony przepis art. 33 ust. 1 stanowi, że wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. W żaden sposób wskazanego przepisu Sąd nie naruszył ani go błędnie nie zinterpretował. Przeciwnie, z uzasadnienia wyroku wynika że Sąd podkreślał, że to do wójta należy wykonywanie zadań przy pomocy urzędu gminy. Z kolei przepis ust. 5 powołanego artykułu stanowi, że kierownik wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Również tego przepisu Sad nie naruszył poprzez błędną wykładnię ani się do niego bliżej nie ustosunkowywał. Nie on przy tym znaczenia w sprawie.
 
 Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę jedynie nieważność postępowania która w rozpoznawanej sprawie nie ma miejsca. Wskazane jako podstawa skargi kasacyjnej zarzuty są niezasadne, jak już wyżej wskazano. Jak wynika jednak z uzasadnienia skargi kasacyjnej, zdaniem skarżącego, zarządzenie Wójta Gminy nie narusza art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, powołanego przez Sąd w uzasadnieniu. Zamieszczenie takiego argumentu w uzasadnieniu skargi kasacyjnej daje podstawę do ustosunkowania się do tej kwestii, kluczowej dla sprawy rozstrzygniętej zaskarżonym wyrokiem. Przepis art. 33 ust. 4 u.s.g. stanowi, że wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Także tego przepisu Sąd I Instancji nie naruszył, powołując się nań i przytaczając jego treść. Zasadnie przyjął ten Sąd oraz wcześniej Wojewoda, że powierzenie funkcji pełnomocnika do spraw, które mieszczą się w zakresie kompetencji wójta związanych z prowadzeniem określonych spraw gminy, pełnomocnikowi - pracownikowi urzędu na stanowisku inspektora, zamiast sekretarzowi lub zastępcy wójta narusza powołane przepisy art. 33 ust. 1-5 ustawy o samorządzie gminnym i może być uznane za próbę obejścia prawa w kontekście ustrojowej pozycji sekretarza gminy, powoływanego przez radę na wniosek wójta i odpowiedzialnego przed wójtem ale także przed radą. Narusza ponadto także stosowne postanowienia Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Słupia.
 
 Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga kasacyjna jako niezasadna, podlegała oddaleniu.