Starosta ma nie być zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wyrejestrowany pojazd usunięty z drogi, jeśli nie jest odbierany przez właściciela, albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela.

Projekt ustawy, który powstał po wniesieniu petycji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, znajduje się w Sejmie i został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury.

Starosta nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia

Celem ustawy jest umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, co należy do zadań własnych powiatu, w sytuacji gdy pojazd nie jest odbierany przez właściciela albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela pojazdu – przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za taki pojazd – co było zasadniczym postulatem zawartym w wniesionej petycji.

 


Obecny stan prawny

Obecnie po usunięciu pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o  ruchu drogowym (na koszt właściciela), starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku takiego pojazdu na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Jednak wniosek do sądu może być złożony nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia takiego powiadomienia. Jeżeli ustalenie właściciela nie jest możliwe, wniosek do sądu może być złożony po upływie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu.

Do czasu prawomocnego orzeczenia sądu starosta jest zobowiązany przechowywać taki pojazd na strzeżonym parkingu, ale także opłacać składkę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej.

Jak wynika z uzasadnienia projektu zdecydowana większość takich pojazdów to pojazdy bez jakiejkolwiek wartości rynkowej, ze względu na ich stan kwalifikujące się wyłącznie do recyclingu.

Odzyskanie od właściciela zapłaconych przez powiat pieniędzy jest bardzo często niemożliwe, bo albo go nie da się ustalić, albo nie ma możliwości egzekwowania. Obowiązek ponoszenia składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu, który stoi na parkingu nie jest uzasadniony.

Jakie rozwiązania wprowadzi ustawa?

Projektowana ustawa pozwala na wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściwego starosty, dysponującego pojazdem usuniętym z drogi w oparciu o art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o  ruchu drogowym. Warunek - prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia i upływ minęło co najmniej 30 dni od dnia powiadomienia, albo jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu właściciel lub ktoś uprawniony do odbioru nie został ustalony, pomimo dołożenia należytej staranności.

Te warunki są tożsame z warunkami, jakie musi spełnić starosta, aby złożyć do sądu wniosek o orzeczenie przepadku takiego usuniętego z drogi pojazdu na rzecz powiatu. W przypadku nieodebrania pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej wyrejestrowanie pojazdu mogłoby nastąpić po 3 miesiącach od usunięcia pojazdu.

Projekt wprowadza też możliwość ponownej rejestracji takiego pojazdu. W tym celu proponuje się uzupełnienie katalogu przypadków dopuszczających możliwość ponownej rejestracji wyrejestrowanego pojazdu, określonego w art. 79 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Likwidacja nieuzasadnionego obowiązku

Zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym projektowanej ustawy będzie likwidacja obowiązku, który w odczuciu społecznym jest uznawany za nieuzasadniony i sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Z uzasadnienia projektu wynika, że nie jest zasadne, aby ze środków publicznych była finansowana składka z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu, którego stan techniczny nie pozwala na samodzielne poruszanie się, kierowana do komercyjnych firm ubezpieczeniowych.

Skutkiem finansowym projektowanej ustawy będą  oszczędności w wydatkach ponoszonych przez powiaty.