Proszę o wyjaśnienie czy zgodne jest z obowiązującym stanem prawnym wypowiedzenie warunków płacy nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie w zakresie dodatku motywacyjnego i funkcyjnego?

Organ prowadzący szkoły przyznał dyrektorom tych szkół stosowne dodatki zgodnie z obowiązującą uchwałą na okres od stycznia do sierpnia. Następnie po niespełna miesiącu organ uznał, iż przyznane dodatki są zbyt wysokie i dokonał wypowiedzenia warunków płacy na podstawie art. 42 § 1 KP w związku z art. 91c KN. Wypowiedzenia zostały wręczone ostatniego dnia stycznia i zawierały informację, iż okres wypowiedzenia mija 30 kwietnia 2015 r. Jeden z dyrektorów oświadczył, iż nie przyjmuje nowych warunków pracy.

Kiedy powinno nastąpić rozwiązanie stosunku pracy z tym dyrektorem?

Odpowiedź

Dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wobec nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jest sprzeczne z prawem, a odmowa przyjęcia proponowanych warunków nie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki, zaś do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o zwykłym wypowiedzeniu, czyli m.in. należy poinformować pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy w terminie 7 dni i domagania się uznania wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne.

W orzecznictwie podkreśla się niedopuszczalność zastosowania wypowiedzenia zmieniającego do nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (m.in. wyrok SN z dnia 23 lutego 1999 r., I PKN 595/98, OSNP 2000 nr 8, poz. 300). Z tego względu odmowa przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy nie może skutkować wypowiedzeniem stosunku pracy nauczyciela.

Przypadki rozwiązania stosunku pracy takiego nauczyciela enumeratywnie wymieniają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN. Żadne z przepisów KN (a zwłaszcza art. 23 KN) nie daje możliwości rozwiązania stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na podstawie 3-miesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem w trakcie roku szkolnego i to z powodu braku zgody na zmianę warunków pracy lub płacy. Oznacza to, że jeśli dyrektorowi zostanie wydane świadectwo pracy, może on domagać się dopuszczenia do pracy przed sądem pracy.

Pytanie pochodzi z  publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja .