Jedna z mieszkanek gminy, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zwróciła się o przesłanie jej orzeczeń dotyczących odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu, prezesów zarządu oraz członków rad nadzorczych.

Organ odmówił udzielenia informacji publicznej uznał bowiem, iż dane, o które wystąpiła kobita są informacją przetworzoną, a wnioskodawczyni nie wykazała, iż uzyskanie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego

W odpowiedzi wnioskodawczyni zakwestionowała zakwalifikowanie żądanej informacji jako informacji przetworzonej, przy czym niezależnie od tego wskazała, iż żądane treści orzeczeń mają być wykorzystane do publikacji popularno-naukowej, która ma się przyczynić do poszerzenia wiedzy społeczeństwa na temat odpowiedzialności karnej skarbowej.

WSA uznał, iż wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci orzeczeń z uzasadnieniami wydanymi na podstawie art. 56 i 84 Kodeksu karnego skarbowego, dotyczącymi odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu, prezesów zarządu oraz członków rad nadzorczych jest wnioskiem o udzielenie informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.).
Natomiast wykorzystanie informacji publicznej do publikacji popularno – naukowej nie stanowi wykazania przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego – wyjaśnił sąd.

Bez wątpienia taka publikacja ma walor społecznie użyteczny, niemniej jednak nie można uznać, aby mogła być realnie wykorzystana w celu ochrony interesu publicznego lub usprawnienia funkcjonowania organów państwa.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 1 października 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 476/15, nieprawomocny